Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Datum objave: 7. 7. 2023
Rok prijave: 18. 11. 2024

Spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (oznaka NOO_VSSVJL_2022) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja Zeleni prehod, komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2), naložba v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti (objavljen v Uradnem listu RS, št. 161/22, dne 23. 12. 2022)
 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občin in/ali javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

ROKI ZA PRIJAVO

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023, drugi rok je 22. 5. 2023, tretji rok je 18. 9. 2023, četrti rok je 11. 3. 2024, peti rok je 20. 5. 2024 in skrajni rok je 18. 11. 2024.

Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje: pp-eps.mope@gov.si

Povezava na spremembe in dopolnitve javnega razpisa:
•    https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-noo-vssvjl-2022-1325/
•    https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023007400001/spremembe-in-dopolnitve-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-energetske-prenove-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-oznaka-noo-vssvjl-2022-v-okviru-nacrta-za-okrevanje-in-odpornost-znotraj-razvojnega-podrocja-zeleni-prehod-komponenta-trajnostna-prenova-stavb-c1-k2-nalozba-v-energetsko-prenovo-vecstanovanjskih-stavb-v-javni-lasti-st–360-882022-2430-39-ob-258323