SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA LESARSTVA – BIZI LES, ŠT. 3021-1/2022-SRRS-24,

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES, št. 3021-1/2022-SRRS-24, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 142/22 z dne 11. 11. 2022 s spr. in dop. v št. 25/23 z dne 24. 2. 2023 ter št. 34/23 z dne 24. 3. 2023, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina sredstev«, se besedilo po novem glasi:
Skupni razpisani znesek je 7.000.000 EUR.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.


SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA ZA FINANČNI PRODUKT – BIZI LIKVIDNOST, ŠT. 3021-1/2023-SRRS-37

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST, št. 3021-1/2023-SRRS-37, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107/23 z dne 20. 10. 2023 s spr. in dop. v št. 109/23 z dne 27. 10. 2023, in sicer kot sledi:
I. V poglavju 2. »Razpisni pogoji«, podpoglavju oziroma točki 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se besedilo 1. in 2. točke v četrtem odstavku oziroma pri namenu zagotavljanja likvidnosti zaradi odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023, kjer se sredstva dodelijo po shemi de minimis, po novem glasi:
1. Vlagatelj mora izkazati, da je imel škodo zaradi poplav v mesecu avgustu 2023, kar mora biti razvidno iz izpisa iz aplikacije AJDA, obrazca za oceno škode, odločbe o pomoči za nastalo škodo, zapisnika o nastali škodi ali cenilnega zapisnika.
2. Skupna vsota sredstev (proračunska sredstva, zavarovalnina itd.) vlagatelju za odpravo posledic škode po poplavah v mesecu avgustu 2023 ne sme presegati dejanske škode.
II. Sklad hkrati objavlja, da se Javni razpis za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST, v delu namena vlaganj na področju obvladovanja porabe/izgub energije, zapira z dnem 10. 11. 2023, finančni produkt BIZI LIKVIDNOST, v delu namena odprave posledic poplav, pa ostaja odprt do porabe sredstev oziroma do izteka odprtega razpisnega roka, tj. do 8. 12. 2023.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.