1. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mikro, št. 3301-1/2023-SRRS-39, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 106/23 z dne 13. 10. 2023, in sicer kot sledi:
I. V preambuli razpisa se za Pravilnikom o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.) doda
Pravilnik o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024.
II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev pomoči de minimis«, se v prvi alineji prvega odstavka shema de minimis št. KDM-001-5940117-2023 z dne 17. 3. 2023 nadomesti s shemo de minimis št. KDM-001-5940117-2024 z dne 30. 1. 2024.
III. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju 4.2 »Obravnava vloge«, se besedilo v točki št. 7.,
podtočki št. 6, po novem glasi:
V primeru porabe sredstev in v kolikor bosta dve ali več vlog istočasno popolni/e, bo imela prednost tista vloga, ki bo dosegla več točk. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno


2. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO
KMETIJSKA ZEMLJA, št. 3301-1/2023-SRRS-10, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 42/23 z dne 7. 4.
2023, s spr. in dop. v št. 135/23 z dne 29. 12. 2023, in sicer kot sledi:
I. V preambuli razpisa se Pravilnik o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.) nadomesti
s Pravilnikom o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024.
II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev«, se v prvem odstavku shema de minimis št. KDM-001-5940117-2023 z dne 17. 3. 2023 nadomesti s shemo de minimis št. KDM-001-5940117-2024 z dne 30. 1. 2024.
III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.