Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: 18. 4. 2023

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz prve do šeste alineje drugega odstavka ter naložbe iz tretjega in četrtega odstavka  29. člena Uredbe. Naložbe iz desetega odstavka 29. člena Uredbe niso predmet tega javnega razpisa. 

 

RAZPISANA SREDSTVA:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000,00 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih. 

  • 300.000,00 EUR za naložbe nosilcev majhne kmetije (sklop A),
  • 5.000.000,00 EUR za naložbe nosilcev kmetije, razen nosilcev majhne kmetije, in naložbe nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop B) ter 
  • 9.700.000,00 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov, zadrug, zavodov in gospodarskih družb (sklop C).
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
  • 11.250.000,00 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
  • 3.750.000,00 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 

 

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

 

CILJA PODUKREPA

Cilja podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep) sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov. 

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami. 

 

OBDOBJE VLAGANJA VLOG NA JAVNI RAZPIS

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. januarja 2023 do vključno 18. aprila 2023, do 14.00 ure.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.

V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na tej povezavi.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi.  

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu št. 161 z dne 30. 12. 2022. Dostop do njegove vsebine je tukaj.