Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 24.12.2021
Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 26. 4. 2022, do 14. ure

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe: 

a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer: 

  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, 
  • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov; 

b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem iz kmetijskih virov za najmanj 10% oziroma bo rezultat naložbe v ureditev hleva oziroma nakup pripadajoče opreme povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije za najmanj deset odstotkov glede na stanje pred naložbo.

 

CILJ RAZPISA 

Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

  • 2.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) 
  • 16.596.800 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter 
  • 8.827.200 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore je določen v 28.b členu Uredbe, in sicer: 

(1) Upravičenec do podpore za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka je mladi kmet, če izpolnjuje pogoje iz drugega in tretjega ali četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe.

 

Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:

  • sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij, 
  • sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, 
  • sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so določeni v prvem odstavku 28.c. člena Uredbe ter 95. in 98. členu Uredbe.

Neupravičeni stroški so določeni v 96. členu Uredbe.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb in so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke