Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 24.12.2021
Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do vključno 26. 4. 2022, do 14. ure

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet podpore so v skladu s 5. točko prvega odstavka 5. člena Uredbe naslednje naložbe: 

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, 
 • ureditev izpustov, 
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil, 
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in 
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

 

CILJ RAZPISA 

Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

 

RAZPISANA SREDSTVA

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih: 

 • 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), 
 • 5.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B), ter 
 • 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

UPRAVIČENCI

Upravičenec do podpore je določen v 6. členu Uredbe.

 

Javni razpis je v skladu s šestim odstavkom 91. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na vrsto upravičenca, in sicer:

 • sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetij, 
 • sklop B: naložbe fizičnih oseb, razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov, 
 • sklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb.

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški so določeni v 1., 2., 3., 10., 13., 14., 21. in 22. točki prvega odstavka 7. člena Uredbe, ter 95. in 98. členu Uredbe.

Neupravičeni stroški so določeni v 8. in 96. členu Uredbe.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb in so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025. V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

 

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

 

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU 

 Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke