Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 15. 5. 2023
Rok prijave: 24. 7. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 1. točke prvega odstavka 28.a člena Uredbe.
Predmet podpore so individualne naložbe iz prvega odstavka 28.a člena Uredbe v izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

RAZPISANA SREDSTVA PO SKLOPIH

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 9.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop A).
  • 6.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop B).


Sredstva v višini 15.000.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke MKGP, 221062 Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 %.

CILJ OPERACIJE

Izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

VLOGA NA JAVNI RAZPIS

Vlogo na javni razpis v skladu z 92. členom Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami.

OBDOBJE VLAGANJA VLOGE NA JAVNI RAZPIS

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 6. 6. 2023 do vključno 24. 7. 2023, do 14. ure.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z dvaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 31. avgusta 2024.
V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah:


Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: