Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Datum objave: 25. 11. 2022.
Rok oddaje: 16. 12. 2022 do vključno 3. 2. 2023.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

 

RAZPISANA SREDSTVA PO SKLOPIH

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 

  • 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU, 
  • 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 

Delež sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2025.

 

INFORMACIJE O RAZPISU 

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si, 
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

 

 

Drugi splošni in posebni pogoji, način financiranja, merila za izbor in ostale informacije so objavljeni na tej spletni strani.