POZIVI ZA VSTOP V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA IN PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN ZA LETO 2024

Razpisovalec: Slovenska turistična organizacija (STO) Datum poziva: 22. 2. 2024 Slovenska turistična organizacija (STO) je objavila pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) in pridobitev znaka Slovenia Green za leto 2024 – posebej za destinacije, ponudnike in parke. K vstopu v sistem za certifikacijo ZSST destinacija za naslednje kategorije ponudnikov: nastanitve, turistične agencije…

Spremembe razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

1.Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mikro, št. 3301-1/2023-SRRS-39, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 106/23 z dne 13. 10. 2023 s spr. In dop. v št. 12/24 z dne 9. 2. 2024, in sicer kot sledi: I. V preambuli razpisa se za besedilom »Poslovnega in finančnega…

Javni poziv za izbor rokodelskih centrov kot nosilcev podpornega okolja rokodelstva

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Datum objave: 5. 2. 2024 Rok oddaje: 5. 3. 2024 NAMEN JAVNEGA POZIVA Namen javnega poziva: z javnim pozivom želi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) izbrati rokodelske centre, ki bodo kot nosilci podpornega okolja rokodelstva izvajali naloge, usmerjene v uresničevanje namena ohranjanja in razvoja…

Javni poziv JP-OVE-01 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije

Razpisovalec: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.Datum objave: 27. 10. 2023Rok oddaje: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s…

Javni razpis za finančni produkt – BIZI LIKVIDNOST

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 10. 2023 Rok oddaje: 8. 12. 2023 Finančni produkt BIZI LIKVIDNOST je po vsebini likvidnostno posojilo za mikro, mala in srednje velika podjetij za projekte odprave posledic poplav v mesecu avgustu 2023 in/ali za projekte s ciljem zniževanja porabe energije zaradi energetske oziroma ukrajinske krize in draginje.…

Javni razpis za finančni produkt – AGRO FI mikro

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 13. 10. 2023 Rok oddaje: 17. 5. 2024 Finančni produkt AGRO FI mikro je mikroposojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna sredstva in za financiranje obratnih sredstev, pri čemer se mikroposojilo lahko odobri tudi le za nakup obratnih sredstev. Namen finančnega produkta…

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023–2026«

Razpisovalec: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije Datum objave: 13. 10. 2023 Rok oddaje: 10. 11. 2023 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje delovanja SRIP po posameznih prednostnih področjih S5, katerih cilj je nadgradnja delovanja SRIP z osredotočanjem na ključne omogočitvene tehnologije iz tri nivojske prioretizacije S5. Preko okrepljenega sodelovanja…