1. javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 3. 5. 2025 Rok oddaje: 2. 8. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore vlagateljem iz prvega odstavka 19. člena uredbe o izvajanju intervencij s področja zemljiških operacij za izgradnjo novih namakalnih sistemov in oroševalnih sistemov za protislansko zaščito, ki so namenjeni dvema…

Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datuma objave: 26. 4. 2024 (URL) Rok prijave: 23. 9.2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet Javnega razpisa za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak…

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2024 (rok do 13. 6. 2024 za ukrepe C, do 13. 9. 2024 za ukrepe A in B)

Razpisnik: Občina Gornja Radgona Datum objave: 26. 4. 2024 Rok oddaje: 13. 6. 2024 in 13. 9. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona. Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU)…

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 12. 4. 2024 Rok prijave: 26.7.2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih. Poleg agromelioracij po zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, je na…

SPREMEMBE javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 29. 3. 2024 V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024 (Uradni list RS, št. 106/23) se v poglavju 1. Predmet javnega razpisa točki 1.2 in 1.3 spremenita…

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 22. 3. 2024 Rok oddaje: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so…

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 22. 3. 2024 Rok oddaje: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih…

Javni razpis za podukrep 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 1. 3. 2024 Rok oddaje: 22. 5. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa so v skladu z drugim odstavkom 90.i člena Uredbe naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu…

Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 1. 3. 2024 Rok oddaje: 7. 6. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika iz drugega odstavka 18. člena uredbe prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem…

Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum objave: 1. 3. 2024 Rok oddaje: 7. 6. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. CILJI INTERVENCIJ Cilji intervencije podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti…