Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe

Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) Datum objave: 17. 5. 2024 (Ur.l. RS, št. 42/2024) Rok oddaje:  24. 6. 2024 PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti  informiranja in ozaveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024.…

Javni poziv 72OB24 Kreditiranje okoljskih naložb občanov

Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 12. 4. 2024 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se izvajajo oziroma se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov: A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in…

Javni razpis za finančne produkte – LOKALNO OBČINE, LOKALNO OBČINE MALE, LOKALNO OBČINE SANACIJE

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 12. 4. 2024 Rok prijave: 31. 12. 2025 PREDMET FINANČNEGA PRODUKTA: Finančni produkti LOKALNO OBČINE, LOKALNO OBČINE MALE, LOKALNO OBČINE SANACIJE omogočajo sofinanciranje projektov občin na področju javne oziroma lokalne in regionalne javne infrastrukture na območju Republike Slovenije. NAMEN IN CILJ FINANČNEGA PRODUKTA 1. Namen finančnega produkta LOKALNO…

Javni poziv P SO-01 za dodelitev naložbene pomoči za naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije

Razpisovalec: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. Datum objave: 5. 4. 2024 Rok prijave: od 15. 4. 2024 do 1. 4. 2025 PREDMET JAVNEGA POZIVA Predmet tega javnega poziva je opredelitev načina ter pogojev za dodelitev naložbene pomoči za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo,…

Javni poziv 112SUB-OBPO24 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Datum objave: 15. 3. 2024 Rok prijave: do porabe sredstev PREDMET, NAMEN JAVNEGA POZIVA IN UPRAVIČENI STROŠKI NALOŽBE Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več posameznimi deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki…

Javni poziv za izvedbo ukrepa Spodbujanje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu iz Sklada za podnebne spremembe

Razpisovalec: BORZEN, operater trga z elektriko, d.o.o. Datum objave: 1. 3. 2024 Rok oddaje: za sklop 1.2 a.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 30. 10. 2024, do vključno 12. ure; za sklop 1.2 b.) 4. 3. 2024 od 8. ure dalje do 6. 5. 2024, do vključno 12. ure; PREDMET JAVNEGA POZIVA…

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024)

Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Datum objave: 1. 3. 2024 Rok oddaje: 15. 4. 2024, 2. 9. 2024; 10. 2. 2025. Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024), v okviru…

Javni poziv – Sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Datum objave: 10. 11. 2023 Rok oddaje: en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo PREDMET POZIVA Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki bodo odobreni na razpisu programa LIFE Evropske komisije za leto 2023. UPRAVIČENCI Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za…

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture – C Občine

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad Datum objave: 20. 10. 2023 Rok oddaje: 31. 12. 2023 Sprememba Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture; C – OBČINE, št. 0301-1/2022-SRRS-16,  objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/22 z dne 3. 6. 2022 s spr. in dop. v št.…

Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe

Razpisovalec: Eko sklad Datum objave: 13. 10. 2023 Rok oddaje: 13. 10. 2023 do dneva objave zaključka PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom (v nadaljnjem besedilu: fizičnim osebam) za nove naložbe v ukrepa: A. Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo…