Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
Datum objave:31.12.2021
Rok za oddajo: od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev
 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV 

Skupni razpisani znesek je 6.727.985,00 EUR.
Sklad razpisuje sredstva delno iz naslova zadolžitve pri Evropski investicijski banki. 

 

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA 

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
 • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAVODILA ZA VLAGATELJA 

Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena v Aplikaciji e-Rsklad. 
Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja so sledeča: 
 • elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, 
 • seznam prilog, 
 • predlogo opisa projekta, 
 • merila za ocenjevanje, 
 • vzorec pogodbe, 
 • navodila o pogojih zavarovanja. 

 

RAZPISNI POGOJI 

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi. 
Splošni pogoji 
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt. 
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2020, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi. Ne glede na predhodne navedbe, mora vlagatelj obvezno priložiti tudi finančne izkaze za leto 2021. 
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila. 
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta. 
6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge. 
7. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat. 
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz sistema Ebonitete.si, najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne iz sistema Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri ponudniku sistema Ebonitete.si. 
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji. 
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge. 
11. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). V kolikor je vlagatelj pravni subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja. 
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni. 
13. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude. 
14. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00% vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 113.601.565,84 EUR na dan 31. 12. 2020. 15. 
Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V kolikor navedenega dovoljenja ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje. 
16. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2020 v obveznosti do virov sredstev večji od 15,00%. 
17. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00% povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi lastniki pravne osebe ter s.p., če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda). 
18. Vlagatelj ne sme prijaviti projekta z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
19. Vlagatelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, postopku finančnega prestrukturiranja, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njihovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge niso bile v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US). 
20. Vlagatelj ne sme biti domnevno insolventen glede na 14. člen veljavnega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 
21. Vlagatelj ne sme biti (1) v težavah, kot jih opredeljuje Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) ter Uredba o skupinskih izjemah, (2) v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma je to pomoč prejel ali je v postopku prestrukturiranja oziroma je prestrukturiranje neuspešno zaključil. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi. 
22. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko spornega projekta. 
23. Projekt mora biti ekonomsko, finančno in tehnično izvedljiv ter izveden v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo. 
Pogoji po podprogramu B1.3 – Projekti v gospodarstvu – po in izven pravil državne pomoči
V primeru dodelitve sredstev po shemi državne pomoči se uporablja shema de minimis: – M001-5940117-2015/I z dne 11. 1. 2021.

 

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI PO PODPROGRAMU B1.3 

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani: 
– v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), kot: 
 • pravna oseba, 
 • družba z neomejeno odgovornostjo, 
 • komanditna družba, 
 • družba z omejeno odgovornostjo, 
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba, 
 • evropska delniška družba. 
b) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost 
 • v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), kot: 
 • zadruga. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 1. 1. 2018. 

 

Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.3 
 • Mikro 
 • Mala 
 • Srednja 
 • Velika 
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge. 

 

 

UPRAVIČENE DEJAVNOSTI PO PODPROGRAMU B1.3 

Vse dejavnosti po SKD, razen tistih, ki so naštete v razpisni dokumentaciji.

 

 

UPRAVIČENO OBMOČJE PROJEKTOV PO PODPROGRAMU B1.3 

Celotno območje Republike Slovenije. 

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 7. 2021. 

 

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 85,00% upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 15,00%, ki ne smejo vključevati javnih sredstev. Delež sredstev iz virov EIB (posredno ali neposredno) in/ali EU ne sme presegati 100% upravičenega projekta brez DDV oziroma skupno 12,5 mio EUR. 

 

Upravičeni stroški projekta so lahko: 
 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem 
 • Gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov 
 • Nova oprema in delovni stroji 
 • Rabljena oprema in delovni stroji, ki niso starejši od 1. 1. 2018 
 • Neopredmetena sredstva 
 • Stroški materiala in blaga (do največ 20% upravičene vrednosti projekta) 
 • Stroški plač in povračil v zvezi z delom (do največ 20% upravičene vrednosti projekta). 
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenosti stroškov in črpanju, ki so objavljena na www.srrs.si.

 

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 100.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR. 
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 117.647,06 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR.

 

Posojilni pogoji 
Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61% do 3,64% letno, ki je odvisen od Skladove ocene in od pogojev dopustnega financiranja vlagatelja oziroma projekta po pravilu de minimis. 
V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%. 
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno. 
Glavnica posojila se vrača mesečno.
Posojilo mora biti zavarovano z 10 bianco menicami, skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje.

 

Doba vračanja
Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis.
Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in/ali skupno dobo vračanja posojila skrajša, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor vlagatelj moratorij skrajša oziroma se mu odpove, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.

 

Pogoji zavarovanja
1. Sklad bo tekom obravnave vloge preveril tudi vlagateljeve sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do Sklada (v nadaljevanju ocena) v skladu s kriteriji, kot so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo Sklad pri pregledu ugotovil, da vlagateljeva zmožnost izpolnjevanja obvez do Sklada ni zadovoljiva, bo Sklad vlagatelja pozval k predložitvi predloga za dodatno zavarovanje posojila. 
2. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada. 
3. Vlagatelj mora za zavarovanje sredstev predlagati obliko zavarovanja, ki je po javnem razpisu možna. 
Možne oblike zavarovanja so podrobneje razdelane v Razpisni dokumentaciji; Navodila za zavarovanje – Oblike zavarovanja, kjer so tabelarično prikazane, skupaj z omejitvami za posamezno obliko zavarovanja, izjema je le menica, ki je obvezna za vse vlagatelje.

 

 

ROK ZAKLJUČKA PROJEKTA 

Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Projekt skupno ne sme trajati več kot 3 leta ter mora biti zaključen najkasneje do 31. 12. 2024. Projekt tudi ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.
2. Za zaključek projekta se šteje končanje investicijskih del na projektu ter pridobitev uporabnega dovoljenja
(v kolikor je to potrebno) oziroma vključitev strojev ali opreme v uporabo.
3. Vlagatelj mora v roku 1 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu, v skladu z navodili Sklada za poročanje, ki so objavljena na www.srrs.si. 
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih oziroma Učinkih projekta, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.

 

 

VSEBINA VLOGE 

Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati: 
 • izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, ki je sestavni del EPO, katero mora vlagatelj natisniti, nato pa podpisano priložiti k vlogi v pdf obliki, v zavihku Priloga/Izjava vlagatelja, 
 • poslovno dokumentacijo: poslovni načrt, ki ne sme biti starejši od 30. 6. 2021, in mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, opis in lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje), predstavitev finančnega dela projekta, pri čemer morajo biti vsi finančni izračuni izdelani za najmanj pet let, 
 • priloge glede na izbrano obliko zavarovanja, 
 • priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta, 
 • priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
 

ODDAJA VLOGE 

Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo. Pooblastilo se poda na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca. 
Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge. 
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

 

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.