20

okt

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

PORA razvojna agencija Gornja Radgona

objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM

ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.

 

Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurju«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2017/2018.

Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega /študijskega leta 2017/2018 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oz. najkasneje do 31.10.2022. Do sofinanciranja so torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2017 do najkasneje 31. 10. 2022.

 

Delodajalec lahko torej skladno z določbo 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij uveljavlja sofinanciranje za že izplačane kadrovske štipendije, če je bila pogodba o štipendiranju sklenjena s štipendistom med tekočim šolskim ali študijskim letom z veljavnostjo od začetka šolskega ali študijskega leta, pod pogojem, da zneske kadrovskih štipendij, ki so že zapadli ob podpisu pogodbe o štipendiranju, izplača najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe o štipendiranju ne glede na datum podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta.

 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja (2015-2019), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 4. 6. 2015 na svoji 39. redni seji, skupaj z njenimi spremembami, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.

Razpisana sredstva predstavljajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko, pri čemer namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pa predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta.

Neupravičene stroške na ravni posameznega projekta (sofinanciranje kadrovskih štipendij) krijejo delodajalci sami.

Sredstva so namenjena sofinanciranju kadrovskih štipendij in so strogo namenska.

Sredstva javnega razpisa ne zapadejo podrobni presoji z vidika državnih pomoči oziroma pomoči po pravilu de minimis, in sicer na podlagi mnenja Ministrstva za finance (št. dokumenta: 440-53/2016/2 z dne 3. 10. 2016).

 

Pogoji za dodelitev sofinanciranja

 

Delodajalec, ki predstavlja nosilca projekta, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi in dodeljuje kadrovske štipendije;
 • delodajalec lahko za posameznega štipendista uveljavlja sofinanciranje pri nosilcu javnega pooblastila, na območju katerega ima sedež oziroma poslovno ali drugo enoto;
 • zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
 • ima na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na ta javni razpis poravnane vse zapadle davke in prispevke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo;
 • za kadrovske štipendije, katerih sofinanciranje uveljavlja na tem javnem razpisu, ni zaprosil ali pridobil drugih javnih sredstev;
 • zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za posameznega štipendista od vključno šolskega/študijskega leta 2017/2018 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa v višini kadrovske štipendije, ki ni nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev[1];
 • v šolskem/študijskem letu 2017/2018 kadrovsko štipendijo pod pogoji iz ZŠtip-1 izplačuje vsaj enemu kadrovskemu štipendistu;
 • ima s kadrovskim štipendistom sklenjeno pogodbo o štipendiranju za trenutni izobraževalni program, ki vsebuje obvezne določbe, da:
  • bo delodajalec/štipenditor mesečno izplačeval štipendijo na transakcijski račun štipendista najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec;
  • je kadrovski štipendist dolžan opraviti delovno prakso pri delodajalcu/štipenditorju v trajanju vsaj en mesec (vsaj 160 ur) v vsakem šolskem/študijskem letu in v roku iz tretjega odstavka 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij;
  • je kadrovski štipendist dolžan po končanem trenutnem izobraževanju, za katerega bo delodajalec uveljavljal sofinanciranje, najkasneje v enem mesecu po zaključku tega izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu s polnim delovnim časom za najmanj eno leto. Če se pogodba o zaposlitvi sklene z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa, se obveznost trajanja zaposlitve preračuna na polni delovni čas.

 

Vsak kadrovski štipendist, za katerega delodajalec uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima v šolskem/študijskem letu 2017/2018 status dijaka ali študenta;
 • je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1;
 • ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda ne v Republiki Sloveniji ne v tujini;
 • za šolsko/študijsko leto 2017/2018 ni pridobil pravice do deficitarne štipendije, kot izhaja iz 11. točke tega javnega razpisa;
 • ni vpisan na izobraževalni program na ravni ali stopnji izobraževanja, ki je enaka ali nižja od ravni, ki jo je že dosegel;
 • v šolskem/študijskem letu 2017/2018 ni ponovno vpisan v katerega od letnikov, v katerega je bil na tej stopnji oziroma ravni izobraževanja že vpisan, nima podaljšanega študentskega statusa oziroma ni vpisan v dodatno študijsko leto po preteku izobraževalnega programa (t.i. absolvent) in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca.

 

Navedene pogoje mora kadrovski štipendist izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.

 

 

Prijava na razpis in dokazila

 

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila. Če delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom ne posluje.

Delodajalec mora prijavnici (Obrazec št. 1: Prijavni obrazec) priložiti:

 • potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki so zapadli do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na ta javni razpis;
 • za vsakega kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje:
  • pogodbo o štipendiranju (podpisano in žigosano) - lahko kopija;
  • potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2017/2018 (lahko je kopija),
  • Vprašalnik (Obrazec št. 2: Vprašalnik za štipendista) za zbiranje podatkov, ki je Priloga 8 Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani;
  • Izjavo kadrovskega štipendista (Obrazec št. 3: Izjava štipendista), kot soglasje za zbiranje podatkov, ki so del vprašalnika iz prejšnje točke.

 

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.

 

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2018.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za označbo ovojnice ne uporabi Priloge 4: Označba vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente, kot izhajajo iz navedene priloge. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom odgovorne osebe PORA razvojne agencije Gornja Radgona zavržene ter vrnjene pošiljatelju.

Za pravočasno se šteje vloga, ki jo PORA razvojna agencija Gornja Radgona prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog oziroma do zaprtja javnega razpisa zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko PORA razvojna agencija Gornja Radgona prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto.

Vlogo je možno oddati osebno na naslovu PORA razvojna agencija Gornja Radgona od ponedeljka do petka med 08.00 in 13.00 uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: »PORA razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona«.

Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, se zavržejo. Vloge, ki prispejo po porabi sredstev in pred potekom odprtega roka, se zavrnejo.

O odstopu od vloge mora delodajalec pisno obvestiti PORA razvojna agencija Gornja Radgona, ki o tem izda ustrezen sklep.

Oddaja vloge pomeni, da se delodajalec strinja s pogoji javnega razpisa in morebitnimi razmejitvenimi merili.