10

jun

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA KOMPETENČNIH CENTROV ZA RAZVOJ KADROV V OBDOBJU 2019–2022

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

 

RAZPISUJE Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

 

CILJI JAVNEGA RAZPISA so:

– izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;

– krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;

– krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;

– krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;

– promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Regija izvajanja: javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2019 do 2022 (v nadaljevanju: javni razpis) se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Za določitev razmerja med programskima območjema se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki je bil definiran na podlagi podatka o številu aktivnega prebivalstva v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 53% v KRVS in 47% v KRZS.

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE: Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. Podrobnejši opis v razpisni dokumentaciji.

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja: 10.1.2: »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022, je 5.500.000,00 EUR.

Namenska sredstva EU predstavljajo 80% celotnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20% celotnih upravičenih stroškov projekta. Prijavitelj lahko za posamezni projekt zaprosi za največ 550.000,00 EUR.

Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni dinamiki izplačil za sofinanciranje realiziranih (že plačanih) stroškov projekta. Način delitve sredstev po regijah: KRVS 53% in KRZS 47%, skladno z opredelitvijo v 4. točki tega razpisa.

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta od 2019–2022. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov na javnem razpisu se prične z izdajo sklepa o izboru s strani sklada. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma vključenemu partnerju nastali in bili plačani od datuma izdaje sklepa o izboru projekta do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 5. 2022). Izplačila sklada za nastale upravičene izdatke se lahko izvedejo do 30. 9. 2022.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE

Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 7. 2019. Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v I. točki razpisne dokumentacije. Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

 

Več na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si