12

mar

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2018 in 2019, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: A) podnebne spremembe (ozaveščanje in izobraževanje za različne ciljne skupine, obnovljivi viri energije, portal o podnebnih spremembah, promocija in izobraževanje o ZeJN po javnih zavodih in ustanovah), trajnostna mobilnost in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, trajnostna gradnja, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, B) prehod v krožno gospodarstvo, okolje in razvojno sodelovanje, učinkovita raba virov, snovna učinkovitost, C) preprečevanje odpadkov, ponovna uporaba in zmanjševanje potrošnje embalaže in nagrobnih sveč, Č) vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, orodja za ocenjevanje vplivov na okolje v življenjskem krogu;

2. ohranjanja narave, in sicer na področjih: A) ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, s poudarkom na hišnih živalih ter na rastlinah, vključno z akvarijskimi. B) genskih virov: ozaveščanje o vsebinah, ki urejajo dostop in pravično uporabo ter delitev koristi v povezavi z genskimi viri. C) krajine: priprava izhodišč za varstvo, načrtovanje in upravljanje slovenskih krajin ter promocija Evropske konvencije o krajinah. Č) podzemne jame: ozaveščevalna aktivnost o nedopustnem odlaganju odpadkov v jame, o možnih posledicah in odgovornostih za to.

3. na področju prostora: s poudarkom na produktivnem vključevanju javnosti v procese odločanja o razvoju in urejanju prostora in usposabljanju za zaposlene v občinah, upravnih enotah ter urejanju prostorske problematike v romskih naseljih (koordinacija aktivnosti med prebivalci romskih naselij in pristojnimi institucijami, mediacija ob usklajevanju interesov prebivalcev romskih naselij, okoliškega prebivalstva in lokalne samouprave in pomoč prebivalcem romskih naselij).

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo vse štiri spodaj navedene pogoje:

– Nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju varovanja okolja ali področju ohranjanja narave ali področju prostora. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in ima na dan oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.

– Prijaviteljem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).

– Prijavljen projekt še ni bil sofinancirani iz drugih javnih sredstev (proračuna Republike Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov EU) – prepoved dvojnega financiranja.

– Prijavljen projekt za leti 2018 in 2019 je v vrednosti sofinanciranja vsaj 20.000,00 EUR brez DDV.

Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 90% upravičenih stroškov projekta

Projekt nevladnih organizacij za leti 2018 in 2019 mora biti realiziran do 15. oktobra 2019 (skrajni rok za oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa). Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi zaključno letno poročilo (za leto 2019) s prilogami.

Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 6. aprila 2018 do 12. ure.

Več podatkov o razpisu, najdete na spletni strani https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018016.pdf