04

apr

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018

Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2018.

Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 30. 3. 2016 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj oziroma iz opisa večdnevnega dogodka ne bo razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovrstne prijave zavrnjene. TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2017 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2017 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.

Merila za izbor prejemnikov sredstev: Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev: 1. Vzpostavitev partnerstva 2. Značaj in vsebina prireditve a. Opis prireditve b. Tip prireditve 3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve) a. Promocija prireditve b. Sejemska predstavitev c. Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS 4. Članstvo a. Članstvo v TZS b. Prijava vloge preko PORTALA TZS c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS.

Finančni načrt prireditve: TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do porabe sredstev.

Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2018 do 13. 11. 2018.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti ostalo vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo Slovenije. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 20. 4. 2018, najkasneje do 11. ure prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, najkasneje 20. 4. 2018. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – Sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik od 10. do 12. ure oziroma po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Več informacij na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018021.pdf