09

apr

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: – športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; – zavodi za šport ustanovljeni skladno s 44. členom Zakona o športu; – zasebni športni delavci; – lokalne skupnosti. Vloga prijavitelja mora zajemati koordinacijo vseh interesnih programov športa otrok in mladine, iz prvega odstavka druge točke javnega razpisa. Vloga, ki ne bo zajemala koordinacije vseh interesnih programov športa otrok in mladine, bo s sklepom zavržena.

Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področnem centru sofinanciral: – enega vodjo področnega centra, – enega koordinatorja za interesne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, – enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati, – enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofinancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje), – enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas. Prijavitelj mora v vlogi imenovati fizične osebe (koordinatorje), ki bodo skrbeli za področno koordinacijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je lahko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih v vlogi, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to natančno razvidno.

Za izvajanje, koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo v fazi vrednotenja ovrednotena z višjim številom točk.

Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni centri so razdeljeni v tri skupine.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, do najkasneje 20. 4. 2018. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – koordinacija PC 2018/19«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.

Več informacij na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018023.pdf