09

maj

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo: Sklop A: – trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah; Sklop B: – trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah

Namen javnega razpisa je subvencioniranje predvidoma 100 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja.

SKLOP A: V Sloveniji je bilo marca 2018 registriranih skoraj 27.700 nevladnih organizacij, od tega skoraj 24.100 društev, 3.300 zasebnih zavodov ter 260 ustanov. Po podatkih za leto 2016 so skupaj zaposlovale skoraj 7.600 oseb, kar predstavlja zgolj 0,82% vseh aktivnih prebivalcev, medtem ko ta delež v državah EU zna- ša 5,42%. Glede na omenjena dejstva želi ministrstvo v okviru javnega razpisa s subvencioniranjem trajnostno naravnanih delovnih mest (npr. na področju organizacijskega razvoja organizacije, fundraisinga/zbiranja sredstev, (digitalnega) marketinga, komuniciranja, socialnih inovacij ipd.) omogočiti razvoj in okrepiti profesionalizacijo nevladnega sektorja, da bo lahko razvijal dejavnosti in storitve, ki bodo omogočile trajnost in stabilnost nevladnih organizacij ter inovacijski in razvojni potencial nevladnega sektorja v Sloveniji.

SKLOP B: Analiza podatkov danih s strani prostovoljskih organizacij ki so, skladno z Zakonom o prostovoljstvu, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom kaže, da je bilo v letu 2016 v Sloveniji 1.307 prostovoljskih organizacij, v okviru katerih je delovalo 303.210 prostovoljcev, ki so opravljali kar 10.605.418 ur prostovoljskega dela. Prostovoljstvo prispeva k večji solidarnosti, povezovanju in vključenosti, spodbujanju aktivnega prebivalstva, blaženju socialnih stisk ter omogoča lažje soočanje z aktualnimi druž- benimi izzivi tako v lokalni skupnosti, kot na nacionalni ravni ali v mednarodnem prostoru. Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces prostovoljstva ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Javni razpis bo tako spodbujal zaposlovanje mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev na posameznih vsebinskih področjih ali različnih geografskih območjih ter tako prispeval k razvoju in profesionalizaciji prostovoljstva ter kreiranju novih programov v okolju oziroma skupnosti.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu s projektnimi partnerji, pri čemer lahko projektno partnerstvo sestavlja največ šest pravnih oseb (prijavitelj ter največ pet projektnih partnerjev). V kolikor se na javni razpis prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem sklopu – tj. ali sklopu A ali na sklopu B. V okviru izbranega sklopa prijavitelj lahko odda le 1 vlogo, lahko pa kot projektni partner nastopa v več vlogah na obeh sklopih, v kolikor za to izpolnjuje pogoje, vendar v nobenem primeru ne more zaprositi za sofinanciranje več kot dveh delovnih mest.

V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi deležniki na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. To pomeni sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na njihov status in pravno obliko (t. i. pridruženi partnerji). To so lahko npr. občine, podjetja, združenja, regionalne razvojne agencije, ministrstva, nevladne organizacije, socialna podjetja, izobraževalne in kulturne institucije ali drugi pravni subjekti, za katere prijavitelj ne bo uveljavljal stroškov v okviru prijavljenega projekta, lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo pripomorejo k uspešnejši izvedbi prijavljenega projekta.

Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 45 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 18. 6. 2018. Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ali predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21 (glavna pisarna, 5. nadstropje), 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Več o razpisu najdete na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018031.pdf