27

jun

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018–2019

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018–2019

 

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 se izvaja na osnovi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. 

Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, so podpreti projekte, ki bodo: – krepili družbeno solidarnost in povezanost, – spodbujali sodelovanje ljudi, – krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, – spodbujali socialne inovacije, – zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, – razvijali nove možnosti zaposlovanja, – zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela. Kazalniki rezultatov, ki jih mora upravičenec spremljati na projektu so: – število novih delovnih mest (od tega število novih delovnih mest za osebe iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela); – število novih delovnih mest (od tega število novih delovnih mest za osebe, ki ne sodijo med najbolj ranljive skupine na trgu dela); – število ohranjenih delovnih mest (od tega število ohranjenih delovnih mest za osebe iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela); – število ohranjenih delovnih mest (od tega število ohranjenih delovnih mest za osebe, ki ne sodijo med najbolj ranljive skupine na trgu dela); – število novih produktov ali storitev; – število izboljšanih produktov ali storitev; – število inovativnih poslovnih modelov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu. jetij za trajnejši obstoj na trgu. V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014–2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZSocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019.

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR. Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki, ki so nastali in so plačani od datuma oddaje vloge do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, ki je petek, 8. 11. 2019.

Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018.

Prijavitelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali dostavi osebno v glavno pisarno, od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 15.30 uro oziroma vsak petek med 9.00 in 14.30 uro, razen na skrajni datum oddaje, to je 3. 8. 2018, do 12. ure.

Ostale informacije na strani https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018043.pdf