22

okt

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2019, 2020 in 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirni višini 1.925.000 EUR, in sicer:

  •  v letu 2019 se razpiše: 1.480.770 EUR;
  •  v letu 2020 se razpiše: 222.115 EUR;
  •  v letu 2021 se razpiše: 222.115 EUR.

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi so določeni v pravilniku.

Za sofinanciranje posodabljanja športnih objektov, novogradenj in vgradnih športnih naprav, športne opreme, ki zagotavlja uporabnost objekta, ter površin za šport v naravi, lahko kandidirajo tisti, ki predložijo ustrezen investicijski dokument, pripravljen skladno s podzakonskim predpisom, ki ureja metodologijo za pripravo investicijske dokumentacije za investicijske projekte. Če je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno gradbeno dovoljenje, mora kandidat do 31. 1. v letu, na katerega se nanaša javni razpis, predložiti veljavno gradbeno dovoljenje. V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, mora kandidat predložiti izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, najkasneje do datuma, do katerega je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje. Za dokazovanje merila dostopnosti vsem prebivalcem, kandidat predloži mnenje nacionalne panožne športne zveze oziroma občinske športne zveze, ki je potrjen s strani pristojnega organa zveze, iz katerega je razvidna vloga, položaj in pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt. Prednost pri izboru programov gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi imajo programi: – ki so vpisani v razvid javnih športnih objektov, – velike investicije, ki so v sklepni fazi oziroma male investicije, ki se bodo začele izvajati in bodo izvedene v letu kandidature, – ki odražajo področno razpršenost programov, – ki dajejo prednost investicijam novogradenj, – ki dajejo prednost površinam za šport v naravi, ki so vsem brezplačno dostopne, – ki obsegajo energetsko in ekološko sanacijo športnih objektov.

Objekti kot so adrenalinski parki, ZIP LINE in drugi podobni programi niso predmet financiranja.

Vrednotenje programov se opravi na podlagi metodologije za področje športnih objektov in površin za šport v naravi, ki točkovno opredeljuje posamezna merila. Metodologija za vrednotenje programov s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi je določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jih namenja fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne investicije.

Izvajalci, ki so izbrani za sofinanciranje programov s področja gradnje športnih objektov in in površin za šport v naravi, morajo pred podpisom pogodbe, fundaciji predložiti pisno izjavo, ki izkazuje verodostojnost in resnost finančne konstrukcije prijavljenega programa (sklep občinskega sveta o rezervaciji sredstev, dokazilo o rezervaciji sredstev v proračunu, sklep o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, sklenjena zavezujoča pogodba s sofinancerji, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ipd).

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 85.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. V kolikor izvajalec programa nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV všteje med upravičene stroške in ga izvajalec programa lahko uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju upravičenosti porabe. Izvajalec programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan fundaciji predložiti izjavo o zavezanosti za DDV in o višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV-1 ali izjavo o nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upošteva se samo izjava, podpisana s strani računovodje in zakonitega zastopnika izvajalca programa, ki pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo potrjujeta resničnost v izjavi zatrjevanih podatkov.

Zahtevek za izplačilo mora izvajalec dostaviti fundaciji najkasneje do konca leta v katerem so mu odobrena sredstva, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo.

Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12. 11. 2018.