04

jan

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada

Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.

Predmet sofinanciranja je nakup le novih gasilskih vozil primernih za gašenje požarov in reševanje z višin. Gasilska vozila, ki so predmet tega sofinanciranja, so: – ALK (avto lestev s košaro), 1 1 ali 1 2; višina/previs 23/12, pregibna roka, SIST EN 14043 in – TD (gasilsko teleskopsko dvigalo), 1 1 ali 1 2, delovna višina 32 m, pregibna roka, SIST EN 1777. Za novo gasilsko vozilo v smislu tega poziva se upošteva vozilo, ki ustreza določbam 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15). Sofinancirana vozila morajo biti v skladu s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Skupna višina sredstev požarnega sklada za sofinanciranje znaša 500.000 EUR.

Na poziv za sofinanciranje gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin se lahko prijavijo vse lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: vlagateljica), ki v svojih ocenah ogroženosti in načrtih zaščite in reševanja opredeljujejo zahtevo po gašenju in reševanju z visokih stavb in je bila potreba po nakupu opredeljena v srednjeročnem programu nakupa gasilskih vozil in gasilsko zaščitne opreme ter v trenutno veljavnem letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sofinancirani bodo načrtovani nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin v letu 2019. Šteje se, da je nakup gasilskega vozila načrtovan v letu 2019, če je v tem letu objavljen razpis za nakup takšnega vozila. Celoten postopek nakupa sofinanciranih gasilskih vozil mora biti zaključen do konca leta 2020. Pogodba o nakupu vozila med naročnikom in ponudnikom mora biti sklenjena najkasneje do konca novembra 2019, kar je pogoj za sklenitev pogodbe z URSZR o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila. Po opravljenem nakupu, najkasneje pa do konca leta 2020, je treba URSZR poslati poročilo o porabi dodeljenih sredstev.

Pogoji za oddajo vloge so: – povečanje operativne sposobnosti z nabavo operativnega gasilskega vozila, primernega za gašenje in reševanje z višin (ALK viš/prev., 1 1 ali 1 2; TD, 1 1 ali 1 2); – sklenjen sporazum z najmanj eno sosednjo lokalno skupnostjo o skupni nabavi ter uporabi sofinanciranega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, s katerim se podpisnica sporazuma zaveže, da v naslednjih 12 letih zagotavlja potrebna finančna sredstva za redno in izredno vzdrževanje gasilskega vozila, vlagateljica, ki je nosilka pogodbe o nakupu vozila, pa zagotavlja za enaki čas pomoč pri zagotavljanju požarnega varstva v lokalni skupnosti, podpisnici sporazuma; – pravilno izpolnjena poročila o porabi sredstev požarne takse v vseh lokalnih skupnostih (vlagateljice in podpisnice sporazuma) ter zagotovljena namenska (zakonsko opredeljena) poraba požarne takse v zadnjih treh letih, kar preveri URSZR; – sofinanciran nakup vozila vlagateljice najmanj v višini 60% celotnega zneska (v znesek so lahko zajeta tudi sredstva pridobljena iz EU); – poraba dodeljenih sredstev najkasneje do konca leta 2020. Lokalne skupnosti, ki so že uspešno sodelovale pri nakupu gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin na prejšnjih objavljenih pozivih, ne morejo ponovno sodelovati z drugimi vlagateljicami za nakup gasilskega vozila, ki je namensko enak vozilom iz tega poziva.

Ostale informacije so dosegljive v Uradnem listu na strani https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018081.pdf