08

avg

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja/direktorice javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktorja/direktorice javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona za mandatno obdobje 5 let

 

Za direktorja/direktorico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • univerzitetna izobrazba,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu z zahtevano VII. stopnjo izobrazbe,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • strokovno poznavanje dela in področja delovanja zavoda,
 • da ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen/a na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
 • da zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželena dodatna znanja in sposobnosti:

 • funkcionalna znanja organiziranja, vodenja in upravljanja,
 • znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • znanje uporabe informacijskih tehnologij,
 • opravljen vozniški izpit B kategorije.

 

K prijavi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 • program razvoja javnega zavoda PORA Gornja Radgona za obdobje prihodnjih petih (5) let,
 • kratek življenjepis,
 • fotokopijo diplome,
 • potrdilo ZPIZ-a o delovni dobi ali fotokopijo delovne knjižice,
 • fotokopijo potrdila o državljanstvu,
 • izjavo kandidata/ke o vseh dosedanjih zaposlitvah oz. opravljanju del, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat/ka navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal/a pri tem delodajalcu, z navedbo stopnje zahtevnosti tega dela,
 • potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zaradi zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • potrdilo o tem, da zoper kandidata/ke ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Mandat direktorja/direktorice javnega zavoda traja: 5 (pet) let, za polni delovni čas.

 

Nastop dela: 1. 12. 2018

 

Kraj opravljanja dela: Javni zavod PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona.

 

Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev po pošti na naslov: PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Ne odpiraj – prijava na razpis direktorja javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona«, v roku 10 dni od objave v časopisu Vestnik oz. spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 

Vlog naknadno ni možno dopolnjevati, formalno nepopolne, nepravilno označene in nepravočasne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

 

Kandidati/ke bodo obveščeni/e o izbiri v zakonitem roku, pri čemer bo ob izbiri izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

 

Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 02 564 82 08 ali e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri ga. Tatjani Methans.