17

sep

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018

GORNJA RADGONA 16. – 22. 9. 2018

 

V času Evropskega tedna mobilnosti Občina Gornja Radgona zaključuje s projektom »Ureditev poti za pešce«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«. Celotna ocenjena vrednost investicije v ureditev poti za pešce ob pokopališču znaša 79.910,30 EUR z DDV. V skladu s sklepom bo investicija iz Kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo sofinancirana v skupni višini največ do 52.400,20 EUR. Preostalo vrednost naložbe bo financirala Občina Gornja Radgona.

 

Cilj investicije je rekonstrukcija obstoječe poti za pešce ob pokopališču v Gornji Radgoni ter na njo priključene makadamske poti, ki vodi do avtobusne postaje, v skupni dolžini 251 m, vključno s postavitvijo urbane opreme in ureditvijo javne razsvetljave. Obravnavana obstoječa pešpot je del petih od vseh sedmih varnih poti v šolo v mestu Gornja Radgona, kar pomeni, da jo dnevno uporablja veliko število šoloobveznih otrok, pa tudi ostalih prebivalcev občine, saj pot vodi tudi do pokopališča v mestu G. Radgona.  

 

Z izvedbo projekta bo Občina prispevala k ciljem trajnostne mobilnosti zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabi energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti bo Občina Gornja Radgona prispevala k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti. Skozi rekonstrukcijo obstoječe pešpoti si Občina želi zagotoviti privlačno infrastrukturo za pešce, ki bo prebivalce spodbudila k temu, da bodo postali aktivnejši, in pripomogla k izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja. S spremembo potovalnih navad bo Občina prispevala k čistejšemu in prijaznejšemu bivalnemu okolju ter poskrbela za manj onesnaževanja, hrupa in nesreč.

 

Izvedba projekta je v zaključni fazi.

 

Pomembne povezave: www.eu-skladi.si.