Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 29. 9. 2023
Rok oddaje: 6. 11. 2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki s pomočjo kulturno-umetniške ponudbe različnih zvrsti in dodatnih izobraževalnih dejavnosti krepijo jezikovne zmožnosti v slovenščini oziroma v prilagojenih načinih sporazumevanja, pri čemer so predmet financiranja izobraževalne dejavnosti, in ne produkcija kulturno-umetniških vsebin (izjema so prilagoditve teh vsebin v smislu dostopnosti). Projekti so namenjeni skupinam oseb, ki zaradi različnih oviranosti in specifičnih okoliščin težje krepijo svoje sporazumevalne zmožnosti in tudi težje dostopajo do kulturno-umetniške ponudbe v Republiki Sloveniji

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je izdelati program, ki ciljnim skupinam omogoča spremljanje kulturno-umetniške ponudbe in ki vključuje izobraževalne dejavnosti za izboljšanje njihovih  sporazumevalnih zmožnosti, bodisi v slovenščini bodisi v prilagojenih načinih sporazumevanja. Namen javnega razpisa je tudi usposobiti mentorje za nadaljnje izvajanje in nadgrajevanje programa, s čimer bo zagotovljena trajnost rezultatov projekta.

CILJNE SKUPINE

Prijavitelj lahko v program za krepitev jezikovnih zmožnosti s pomočjo kulturno-umetniške ponudbe vključi eno ali več ciljnih skupin tega javnega razpisa (oštevilčenje ne pomeni prioritetnega razvrščanja):
•    ciljna skupina: osebe, ki potrebujejo prilagojene načine sporazumevanja,
•    ciljna skupina: osebe, za katere je slovenščina drugi ali tuji jezik,
•    ciljna skupina: osebe z nižjo izobrazbeno ravnjo oziroma nižjim socialno-ekonomskim položajem.

UPRAVIČENE OSEBE

Upravičene osebe javnega razpisa so nevladne organizacije in javni zavodi, vpisani v evidenco javnih zavodov na področju kulture. Projekt je mogoče prijaviti tudi v soorganizatorstvu.
Nevladne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove idr. Nevladno organizacijo opredeljuje 2. člen Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).
Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca projekta in drugih soorganizatorjev (nevladne organizacije, javni zavodi, vpisani v evidenco javnih zavodov na področju kulture, ljudske univerze, samozaposleni, druge organizacije in posamezniki), ki s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična podpora in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgovornosti in dolžnosti za izvedbo projekta pa nosi izključno prijavitelj.
Če prijavitelj projekt prijavi v soorganizatorstvu, mora vlogi priložiti pogodbo o sodelovanju, v katerem bodo opredeljene medsebojne obveznosti soorganizatorjev.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki jih bo prijavitelj izvajal vsaj v 4 statističnih regijah od 12 oziroma bo v projekt vključil ciljne skupine vsaj iz 4 statističnih regij od 12: gorenjska, goriška, jugovzhodna Slovenija, koroška, obalno-kraška, osrednjeslovenska, podravska, pomurska, posavska, primorsko-notranjska, savinjska, zasavska  (spodbujanje decentralizacije).  V skladu z merili o ocenjevanju bodo ti projekti prejeli višje število točk.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 EUR.

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI

Za  posamezni projekt se lahko dodeli najmanj 8.000,00 oziroma največ 12.000,00 EUR.
Projekt se lahko financira do 100-odstotne vrednosti upravičenih stroškov, ki bodo uveljavljeni in izkazani. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačala na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu bo priloženo vsebinsko in finančno poročilo, iz katerega bodo razvidni posamezni upravičeni stroški izvedbe projekta.

OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Iz sredstev FIHO se lahko financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, poleg tega pa morajo izpolnjevati še pogoje, navedene v javnem razpisu. https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023099.pdf
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.

NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Besedilo javnega razpisa bo 29. 9. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Rok za oddajo vlog na razpis je od 29. 9. do 6. 11. 2023

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na elektronskem prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR (na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web) z vsemi dokazili in prilogami, skladno z zahtevami tega javnega razpisa in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana oziroma predložena na enega od načinov, opredeljenih v točkah 12.1 in 12.2. javnega razpisa.

Če prijavitelj nima urejene možnosti elektronskega podpisovanja, vlogo na javni razpis vseeno odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web, nato pa jo natisne in lastnoročno podpiše. Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. V primeru razlik se upošteva elektronska različica.
Lastnoročno podpisana vloga se šteje za pravočasno, če je v poslovnem času ministrstva osebno predložena v glavni pisarni ministrstva ali po pošti poslana na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najpozneje do 6. 11. 2023  oziroma najpozneje ta dan oddana priporočeno na pošti kot priporočena pošiljka. Pošiljka mora biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS in z oznako JR-PROMOCIJA-SJ-24. Na ovojnico obvezno nalepite A4-dokument »Kuverta«, ki je priloga tega javnega razpisa in vsebuje vse potrebne podatke.
Prijaviteljem priporočamo, da vloge na javni razpis oddate prej, in ne tik pred skrajnim rokom za oddajo vloge, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Prijavitelji lahko do poteka razpisnega roka vloge dopolnjujejo oziroma spreminjajo, in sicer z navedbo oznake, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Upoštevana bo zadnja pravočasno poslana oziroma prispela vloga oziroma njena sprememba ali dopolnitev.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo javnega razpisa,
  • prijavni obrazec v spletni aplikaciji eJR na naslovu: http://ejr.ekultura.gov.si/ejr-web (v nadaljevanju: elektronski prijavni obrazec),
  • finančni načrt (priloga elektronskega prijavnega obrazca),
  • osnutek pogodbe o sofinanciranju projekta in
  • vzorec soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

 

DODATNE INFORMACIJE

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javnega razpisa je Magda Stražišar, telefon: (01) 369 5947, e-pošta:  magda.strazisar@gov.si.


Dostop do razpisa:
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-namenjenih-predstavljanju-uveljavljanju-in-razvoju-slovenskega-jezika-ter-njegovi-promociji-v-letu-2024/