Razpisovalec: Javna agencija za knjigo RS
Datum objave: 24. 3. 2023
Rok prijave: 24. 4. 2023

 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št.  112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št.  107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2023« (oznaka: JR5–RSK OŠ in SŠ–2023). 

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 24. 3. 2023 in se izteče dne 24. 4. 2023.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa JR5–RSK OŠ in SŠ–2023 je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih leposlovnih knjižnih del, izvirnih avtorskih izborov ter humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig za mladino, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem s področja leposlovja, humanistike in poljudnoznanstvenih del za mladino.

JAK bo izbrala dva (2) kulturna projekta/(dve (2) knjižni deli), in sicer:

a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjižnega dela) za sedmošolce;

b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjižnega dela) za dijake prvih letnikov srednjih šol.

 

OKVIRNI OBSEG SREDSTEV 

JAK bo izbranima prijaviteljema za financiranje kulturnih projektov namenila skupaj predvidoma 85.000,00 EUR. 

Višina dodeljenih sredstev bo določena na podlagi zahtevnosti, obsega in višine naklade izbranega dela za posamezno področje javnega razpisa JR5–RSK OŠ in SŠ–2023. Predvidena naklada za posamično področje znaša 22.000 –25.000 izvodov.

 

ROK JAVNEGA RAZPISA

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si , povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ , na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju in oddaji vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti, žigosati in lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. 

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. 

Prijavitelj, ki na razpis prijavlja več kulturnih projektov (knjižni del), mora izpolniti prijavo za vsak posamični kulturni projekt (knjižno delo) posebej in ga poslati v svoji, ločeni kuverti ter za vsak kulturni projekt (knjižno delo) posebej izpolniti ustrezen obrazec v spletni aplikaciji.

 

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR5–RSK OŠ in SŠ–2023 v Uradnem listu RS 24. 3. 2023 in na spletni strani JAK  ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 24. 4. 2023.