Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 30. 12. 2022
Rok oddaje: od vključno 1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica, itd.

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA  

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

 

PREDMET SPODBUDE  

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:

A –  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B –  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C –  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D –  zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

 

UPRAVIČENE OSEBE 

Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

  • lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali 
  • imetnik stavbne pravice na stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali 
  • ožji družinski član lastnika ali solastnika/etažnega lastnika/solastnika stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, otroci, starši, brati, sestre, stari starši, vnuki) ali 
  • najemnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva. 
Upravičene osebe so tudi: 
  • pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini, 
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

ROK PRIJAVE

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 1. 1. 2023 do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana priporočeno, se za datum prejema šteje dan, ko Eko sklad dejansko prejme vlogo.

 

Povezava na razpis: Javni poziv 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (pdf).