Razpisovalec: Eko sklad
Datum objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: do porabe sredstev

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7 milijonov EUR.

UPRAVIČENE OSEBE

Do kredita so upravičene:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

KREDITNI POGOJI

a) Obrestna mera
Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je določena kot:
Spremenljiva obrestna mera: trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 % ali
Fiksna obrestna mera: najmanj 2,8 %.
Obrestna mera se v času odplačila kredita lahko zamenja iz spremenljive v fiksno obrestno mero in obratno, kar se ureja z dodatkom h kreditni pogodbi. Zamenjava obrestne mere je dopustna le, če se s takšno spremembo ne preseže zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto.

VIŠINA KREDITA

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % priznanih stroškov naložbe.
Višina zaprošenega kredita se lahko zniža glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odobrenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de minimis«.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Vlagatelji lahko vložijo vloge na javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.
Vlagatelji lahko vložijo vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: vloge@ekosklad.si.