Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: do porabe sredstev

 

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

 

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA 

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena. 

Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki se bo začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev spodbude na ta javni poziv. 

A – gradnja skoraj ničenergijske stavbe 

Pravica do spodbude se dodeli za gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Če gre za gradnjo nove prizidave, mora ta predstavljati zaključeno celoto, zgrajeno skladno s tem javnim pozivom. 

 

 

VIR IN VIŠINA SREDSTEV 

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. 

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.720.000,00 EUR. 

Sredstva za dodeljevanje kreditov se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada. 

Višina razpisanih kreditov znaša 3.000.000,00 EUR. 

 

 

UPRAVIČENE OSEBE 

Do spodbude po tem javnem pozivu so upravičene: 

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini; 
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna

Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).

 

 

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI POSLOVANJA 

so sestavni del tega javnega poziva. 

Tehnični pogoji in kriteriji so sestavni del tega javnega poziva in so navedeni v razpisni dokumentaciji.

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so vsi stroški, povezani z gradnjo nove skoraj ničenergijske stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na njeno energijsko učinkovitost, npr.: – nakup in vgradnja oken in vrat v toplotnem ovoju stavbe ter pripadajoči sistemi zunanjega senčenja; – nakup in vgradnja sistemov toplotne zaščite celotnega toplotnega ovoja stavbe (toplotna zaščita tal, obodnih zidov in strehe, itd.) ter sistemi tesnjenja obodnih konstrukcij; 

  • nakup in vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka; 
  • nakup in vgradnja sistemov za ogrevanje, hlajenje, priprave tople sanitarne vode ter naprav za generacijo toplote in hladu; 
  • izvedba meritve zrakotesnosti stavbe; in ostali stroški, povezani z izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe. Stroški izdelave projektne dokumentacije, nadzora, urejanje cest, dovozov ipd., so lahko upravičeni stroški le za dodelitev kredita. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost. 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Višina nepovratnih sredstev je opredeljena v EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine, ki je izračunana na podlagi projekta za izvedbo (PZI). Odvisna je od računske rabe energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, povzete iz izračuna PHPP in skupine, v katero se stavba uvršča glede na način gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in vrsto zunanjega stavbnega pohištva.

Višina nepovratne spodbude lahko znaša največ do 30% upravičenih stroškov naložbe. 

 

Če ima vlagatelj sedež ter nepremičnina, kjer se bo izvedla naložba, leži na območju iz 9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25%.

 

 

KREDITNI POGOJI 

a) višina kredita in pogoji dodeljevanja 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000,00 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša največ 2.000.000,00 EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10.000.000,00 EUR. 

 

Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega upravičenih stroškov naložbe. 

Z odločbo dodeljena višina kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita. Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.

 

b) obrestna mera 

Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3%. Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.

 

c) odplačilna doba 

Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. 

Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe. 

 

d) zavarovanje kredita 

Vračilo kredita je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov: 

  • hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini, 
  • zastavo tržno zanimivih premičnin, 
  • drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo. 

e) stroški kredita 

Vlagatelj je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada.

 

 

PRIČETEK DEL 

Dela za izvedbo naložbe v ukrep A se pričnejo izvajati po oddaji vloge na ta javni poziv. 

Za pričetek izvajanja ukrepa šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela.

 

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

Javni poziv, vloga za prijavo z obrazci in aktualni seznami s podatki so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji lahko natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si. 

 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke. 

 

Vsebino razpisa lahko najdete na tej povezavi : https://www.ekosklad.si/gospodarstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-91fs-snespo21-finanne-spodbude-gospodarstvu-za-skoraj-nienergijske-stavbe 

 

 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Vlagatelji lahko oddajo vlogo na ta javni poziv od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlagatelji oddajo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.