Razpisovalec: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.
Datum objave: 27. 10. 2023
Rok oddaje: do porabe sredstev

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je izbor projektov in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: pomoč) za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije. Dodelitev pomoči izključno za shranjevanje električne energije in toplote brez proizvodne naprave ni predmet tega javnega poziva.

UPRAVIČENCI

Na javnem pozivu lahko kot upravičen subjekt so deluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije ali toplote, in je hkrati:

  • pravna oseba,
  • zadruga,
  • fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost kar vključuje tudi status nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali
  • samoupravna lokalna skupnost

 

VIŠINA IN INTENZIVNOST POMOČI

Najvišja višina pomoči je definirana v EUR/kW inštalirane moči za proizvodne naprave in v EUR/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsako tehnologijo posebej.

Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 % skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša:

  • do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja,
  • do 55 % skupnih stroškov za srednja podjetja,
  • do 65 % skupnih stroškov za mikro in mala podjetja.


Velikost podjetij se določi na podlagi kriterijev, ki so pojasnjeni v poglavju 3.1. tega javnega poziva in skladno s Prilogo 1 k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 s spremembami.
Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov eurov pomoči

NAČIN PREDLOŽITEV VLOG

Vlogo za prijavo projekta za dodelitev pomoči lahko odda prijavitelj ali po njem pooblaščena oseba, ki mora vlogi priložiti podpisano pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.
Prijavitelj vlogo za javni poziv z oznako JP-OVE-01 odda izključno preko spletne aplikacije, na naslovu www.borzen.si, na način, da jo podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloga je pravočasna, če je vložena od vključno 6. 11. 2023 od 8. ure dalje do zaključka javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev.

DODATNE INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU

Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko zainteresirana javnost pridobi na tel. 01/620-76-17 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www.borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova ove@borzen.si