Razpisovalec: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Datum objave: 10. 11. 2023
Rok oddaje: en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo

PREDMET POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektnih aktivnosti projektov, ki bodo odobreni na razpisu programa LIFE Evropske komisije za leto 2023.

UPRAVIČENCI

Upravičenci morajo Ministrstvu predložiti podpisano pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje odobrenega projektnega predloga na podlagi razpisa Evropske komisije.
Upravičenci po tem pozivu so upravičenci, navedeni v pogodbi z Evropsko komisijo, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so odgovorni za izvajanje nacionalnega ali mednarodnega projekta v delu aktivnosti, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

OKVIRNI DELEŽ SOFINANCIRANJA

Ministrstvo bo sofinanciralo projekte v naslednjih
deležih:

  • Področje Okolje – vse projektne teme – Iz PP 231302 mednarodni projekti LIFE do vključno 20 %.
  • Področje Okolje – vse projektne teme, če učinki projekta vplivajo na blaženje podnebnih sprememb ali na prilagajanje na le-te  – Iz PP Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %.
  • Področje Podnebni ukrepi Vse projektne teme Iz PP 231758 Sklad za podnebne spremembe do vključno 20 %
  • LIFE projekti za prehod na čisto energijo (Action Grants for clean energy transition) – vse projektne teme – Iz PP 231758 Sklad za podnebne spremembe do vključno 5 %.


Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisni dokumentaciji agencije Cinea.

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Upravičenci, ki se prijavljajo na nacionalni poziv za sofinanciranje, oddajo vlogo za sofinanciranje projekta, skupaj s podpisano pogodbo z Evropsko komisijo o izvajanju projekta, vključno z vsemi prilogami, v pisni obliki ali v elektronski obliki na CD/DVD nosilcu na naslov Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov: gp.mope@gov.si, s pripisom za »Javni poziv – sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE za leto 2023«.
Vloga za sofinanciranje in podpisana pogodba z Evropsko komisijo upravičencev, katerih projekti so bili odobreni s strani Evropske komisije na razpisu Life 2023, morata prispeti v vložišče Ministrstva najkasneje en mesec po podpisu pogodbe z Evropsko komisijo, sicer bo ministrstvo vlogo za sofinanciranje kot prepozno zavrglo.

DODATNE INFORMACIJE

Vsa vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko upravičenci pošljejo na naslov: gp.mope@gov.si.
Kontaktne osebe za LIFE na Ministrstvu za okolje in prostor:
Področje Okolje

  • podprogram »Krožno gospodarstvo in kakovost življenja«: Tatjana Orhini Valjavec, tel. 01/478-74-54 ali e-pošta: tatjana.orhini-valjavec@gov.si
  • področje »Podnebni ukrepi«: mag. Nives Nared, tel. 01/478-73-39 (ali 01/478-73-10 tajništvo) ali e-pošta: nives.nared@gov.si.
  • področje »LIFE projekti za prehod na čisto energijo«: mag. Erik Potočar, tel. 01/478-74-45 ali e-pošta: erik.potocar@gov.si.


Ministrstvo bo vse ključne informacije in nadaljnja pojasnila glede poziva objavilo na svoji spletni strani in spletni strani LIFE Slovenija.

 

Dostop do razpisa