Razpisovalec: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 10. 2. 2023
Rok prijave: 31. 12. 2023

 

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Predmet javnega razpisa so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) na območju Republike Slovenije. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave, razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi: 

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 

12620 Muzeji in knjižnice, 

12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 

12650 Stavbe za šport, 

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, 

12201 Stavbe javne uprave.

 

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI

Do pridobitve kredita so upravičene občine, ki izvajajo in v celoti financirajo naložbo, ki je predmet vloge za pridobitev kredita, ter so lastnice, solastnice ali imetnice stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena. Upravičena oseba po tem pozivu je v primeru solastništva lahko samo občina, ki ima nepremičnino, kjer bo naložba izvedena, v solastništvu zgolj z drugo občino oziroma Republiko Slovenijo. V primeru stavbne pravice pa je upravičena občina po tem pozivu le, če je stavbna pravica na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ustanovljena vsaj za dobo vračila kredita.

 

VIŠINA IN VIR SREDSTEV

Višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 7 milijonov EUR.

 

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV IN VIŠINA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.

Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe ter lahko znaša največ do 85% priznanih stroškov naložbe.

 

POSOJILNI POGOJI 

Kreditni pogoji 

a) Obrestna mera Letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0%. 

Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je spremenljiva, vezana na trimesečni EURIBOR, izračunan za 360 dni, s pribitkom v višini 0%, ki je fiksen za celotno obdobje odplačevanja kredita. 

Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič, vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). 

Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera. 

b) Odplačilna doba 

Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 20 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ 1 leto. Krediti se odplačujejo v mesečnih ali četrtletnih obrokih.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJ O JAVNEM POZIVU

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/. 

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani https://www.ekosklad.si/ , po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.

 

ROK IN NAČIN  ODDAJE VLOGE 

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno, po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si. 

Vloga se po elektronski poti lahko odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.