Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 29. 9. 2023
Rok oddaje: 30. 10. 2023

 
Javni poziv za izbor javnih kulturnih projektov mednarodnega sodelovanja na področju vizualnih umetnosti, ki jih bo v obdobju od junija do decembra 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, z oznako JCP-MED-VIZ-JES-2023

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti na osrednjih umetniških sejmih v mednarodnem prostoru in vključevanje v najpomembnejše razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni, in sicer v obdobju od junija do decembra 2023.

CILJ JAVNEGA POZIVA

Cilj javnega poziva je spodbujanje projektov mednarodnega sodelovanja in kontinuirano predstavljanje vrhunske slovenske umetniške produkcije v mednarodnem prostoru, povečanje njene prepoznavnosti, spodbujanje izmenjave medkulturnih vsebin in mednarodnega sodelovanja kulturnih producentov, kuratorjev in umetnikov ter spodbujanje mobilnosti in mednarodnega uveljavljanja slovenskih vizualnih  umetnikov.

CILJNE SKUPINE

Področji javnega poziva
Ministrstvo v okviru javnega poziva razpisuje sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:
1.  Predstavitve vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v obdobju od junija do decembra 2023 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih:

 • kategorija I.: Art Basel, FIAC Pariz, Frieze Art Fair London, Milano Design Week, Arco Madrid, Prague Quadrennial: PQ, NY Art Book Fair, LA Art Book Fair, Paris Design Week / Maison&Objet, Milano Fashion Week, Paris Fashion Week in drugi sejmi primerljive kategorije.
 • kategorija II.: Artissima Torino, Volta Basel, Liste Basel, Art Brussels, Art Rotterdam, Vienna Cotemporary Dunaj, Art Verona, London Fashion Week, Paris Photo,  Dutch Design Week, Berlin Design Week, Vienna Design Week, Copenhagen Fashion Week in drugi sejmi primerljive kategorije.
 • kategorija III.: Miart Milano, Art Market Budapest; Art Photo Budapest, Photo Basel, Photo London, 3 Days of Design, London Design Festival, London Craft Week in drugi sejmi primerljive kategorije.

2. Sodelovanje slovenskih vizualnih umetnikov na naslednjih referenčnih mednarodnih razstavnih in festivalskih prireditvah:
Ars Electronica Linz, Beneški arhitekturni bienale, Bienale mladih Evrope in Sredozemlja in drugi enakovredni mednarodni bienali in festivali s področja vizualnih umetnosti ter sodelovanje pri razstavnih projektih muzejev in galerij v mednarodnem prostoru.

OKVIRNA VREDNOST RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša predvidoma 80.000,00 EUR. Sredstva so rezervirana na proračunski postavki 131072 – kulturne in kreativne industrije.

OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.  150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23)  in  Proračun RS za leto 2023  (Uradni list RS, št. 187/21, 150/22, 65/23 in 97/23).

ROK ZA ODDAJO VLOG NA POZIV

Poziv se začne 29. 9. 2023 ob 16.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 30. 10. 2023.

DOKUMENTACIJA POZIVA

Dokumentacija poziva obsega:

 • besedilo poziva,
 • prijavni obrazec 1,
 • prijavni obrazec 2,
 • prijavni obrazec 3,
 • priloge k prijavnemu obrazcu 3.1. oziroma 3.2.

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo s spletne strani Ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do vključno 30. 10. 2023 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – JCP-MED-VIZ-JES-2023.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
V primeru, da bo prijavitelj prijavil več vlog, mora vsako oddati v ločeni kuverti.
Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI

Uporaba kriterijev za področje

 • Predstavitve vizualnih umetnikov, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo v obdobju od junija do decembra 2023 predstavljali na mednarodnih umetniških in oblikovalskih sejmih (točka 3.1.)
  Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje umetniške sejme iz točke 3.1., ki jih prijavijo prijavitelji, ki dosežejo najmanj 45 točk. Projekti, ki bodo zbrali  najvišje možno število točk (glede na prijavljeno kategorijo sejma; referenčnost sejma I – 100 točk,  referenčnost sejma II – 90 točk in referenčnost sejma III – 80 točk), bodo sofinancirani v višini 100 % zaprošene vrednosti, vsaka točka manj pa pomeni sorazmerno nižja odobrena sredstva glede na zaprošeno vrednost.
  Med vlogami, ki so prispele istočasno in zaradi porabe sredstev ne morejo biti v celoti sofinancirane, se preostanek sredstev razdeli med  prijavitelje sorazmerno glede na zaprošena sredstva.
 • Sodelovanje slovenskih vizualnih umetnikov na referenčnih mednarodnih razstavnih in festivalskih prireditvah (točka 3.2.):
  Strokovna komisija lahko predlaga v sofinanciranje udeležbe na referenčnih mednarodnih razstavnih in festivalskih prireditvah, katerih vsi kriteriji v točki 7.2. so ocenjeni z DA, v višini zaprošenih sredstev oziroma največ 8.000 EUR oziroma 18.000 EUR (v primeru reprezentativnega nacionalnega nastopa skupine avtorjev) za pravne osebe in 5.000 EUR za fizične osebe.
  Med vlogami, ki so prispele istočasno in zaradi porabe sredstev ne morejo biti v celoti sofinancirane, se preostanek sredstev razdeli med  prijavitelje sorazmerno glede na zaprošena sredstva.

 

DODATNE INFORMACIJE

Pristojni uslužbenki za posredovanje informacij in pojasnil

 • Laura Škerbec, laura.skerbec@gov.si
 • Maja Šučur, maja.sucur@gov.si

Uradne ure po telefonu in elektronski pošti Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede poziva prek telefona ali elektronske pošte pravočasno obrnejo na pristojno uslužbenko.


Dostop do razpisa: