Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 5. 2. 2024
Rok oddaje: 5. 3. 2024

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva: z javnim pozivom želi Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) izbrati rokodelske centre, ki bodo kot nosilci podpornega okolja rokodelstva izvajali naloge, usmerjene v uresničevanje namena ohranjanja in razvoja rokodelstva v skladu s 15. členom ZORR ter bodo v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZORR skrbeli za spodbujanje delovanja in povezovanja subjektov, ki delujejo na področju rokodelstva.

CILJ JAVNEGA POZIVA

Z javnim pozivom želi ministrstvo izbrati rokodelske centre, ki izpolnjujejo pogoje za nosilce podpornega okolja rokodelstva iz tretjega odstavka 13. člena ZORR.

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen izboru rokodelskih centrov, ki bodo opredeljeni kot nosilci podpornega okolja rokodelstva in katerih naloge bodo usmerjene v uresničevanje namena ohranjanja in razvoja rokodelstva v skladu s 15. členom ZORR. Ministrstvo bo na podlagi dokazil iz 4. točke pozivne dokumentacije preverjalo izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 13. člena ZORR in rokodelskim centrom, ki izpolnjujejo te pogoje, izdalo sklepe o določitvi rokodelskega centra kot nosilca podpornega okolja rokodelstva skladno z ZORR.

POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI

Prijavitelj je upravičen do kandidiranja za določitev za rokodelski center (kot nosilec podpornega okolja rokodelstva skladno z drugim odstavkom 13. člena ZORR), če izpolnjuje splošne obvezne pogoje na dan oddaje prijave, ki so navedeni v javnem razpisu.

PRIJAVNI ROK IN NAČIN POŠILJANJA PRIJAVE

Prijavitelj mora natisnjeno prijavo, izpolnjeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do 5. 3. 2024.
Prijavitelji pošljejo pisne vloge v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – izbor rokodelskih centrov«.

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE POZIVA

Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega poziva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave ).
 
 

MOREBITNA VPRAŠANJA

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge posredujete na naslov: gp.mgts@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 313-2/2024/4.

Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del pozivne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani izvajalca javnega poziva (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave)