Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Datum objave: 29. 9. 2023
Rok oddaje: 4. 12. 2023

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ali že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Namen javnega poziva je zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.
Zadevna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (New European Bauhaus)
Za promocijo javnih demo lesenih objektov za različne namene so primerni javni stanovanjski objekti,
šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

VSTOPNI POGOJI ZA IZBOR POTENCIALNIH PROJEKTOV

Minimalni vstopni pogoji za obravnavo prispelega idejnega projekta je izkazana uporaba oziroma vgradnja delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah v obsegu najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), na kar primarno napotuje 15. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21; v nadaljevanju Uredba o ZJN), in da je delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu v obsegu najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), na kar primarno napotuje 29. točka drugega odstavka 6. člena Uredbe o ZJN.

PRIJAVITELJ/VLAGATELJ

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki so osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi ter ostale osebe javnega prava.

NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Obdobje upravičenosti stroškov: od 26. 1. 2023 do 4. 12. 2023.

UPRAVIČENI STROŠKI

  • stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
  • stroški pripravljalnih del ter stroški gradnje;
  • informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Višina predvidenih sredstev znaša 400.000,00 EUR in se bodo dodeljevala upravičencem po vrstnem redu glede na najvišje število doseženih točk, do porabe sredstev.

  • Do 100 % upravičenih stroškov;
  • Minimalni znesek sofinanciranja – 100.000,00 EUR;

 

KORISTI ZA IZBRANE PRIJAVITELJE

Glavne koristi za prijavitelje so:

  • povečana prepoznavnost prijaviteljev v domačem gospodarskem okolju;
  • primer dobre prakse v zvezi s spoštovanjem določil Uredbe o zelenem javnem naročanju;
  • referenca prijavitelja za bodoče javne pozive oziroma razpise.

 

PREDLOŽITEV VLOG

Pomembni datumi

  • 26. 10. 2023: Rok za predložitev vlog.
  • 4. 12. 2023: Rok za predložitev zahtevka za sofinanciranje.


Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo preko elektronske pošte na gp.mgts@gov.si, do roka za predložitev vlog s pripisom: »Javni poziv – promocija rabe lesa – 2023«. 
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatna pojasnila v zvezi s predmetnim Javnim pozivom lahko kontaktirate Zorana Bricmana preko e-pošte: zoran.bricman@gov.si ali Mitjo Špesa preko e-pošte: mitja.spes@gov.si


Dostop do razpisa