Razpisovalec: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 12. 5. 2023
Rok prijave: 12. 6. 2023

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja javni poziv za sofinanciranje nujnih programov na področju kulture za leto 2023 (JP KE 2023).

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nujnih programov na področju kulture (JP KE 2023), in sicer za:

 • ureditev osnovnih prostorskih pogojev,
 • nakupa opreme za javne zavode s področja kulture, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost.

 

OKVIRNA VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu,
znaša največ 1.100.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki bodo sofinancirani, so:

 • vzdrževalna dela, manjša rekonstrukcija in rekonstrukcija, skladno z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),
 • nabava opreme, vključno z montažo oz vgradnjo.

 

DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

 • Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja za sofinanciranje upravičenih stroškov, je lahko največ 70.000,00 EUR brez DDV oziroma največ do 50% upravičenih stroškov.
 • Ministrstvo bo pri vsakem zahtevku za izplačilo odobrilo 50% skupne vrednosti priznanih upravičenih stroškov – računov oz. situacij (brez DDV), ki bodo priloženi k zahtevku, vendar ne več, kot je občini odobreno v tekočem proračunskem letu skladno s pogodbo  (vzorec zahtevka – priloga 1).

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Poziv bo trajal od 12. 5. 2023 do 12. 6. 2023.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena v tiskani obliki vložišču ministrstva na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana do vključno 12. 6. 2023 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripisom na prednji strani: »PRIJAVA NA JAVNI POZIV: JP-KE-2023«
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Pozivna dokumentacija obsega:

 • besedilo poziva,
 • prijavni obrazec – OBRAZEC 1,
 • OBRAZEC 2,
 • smernice za utemeljitev predlaganega vlaganja (OBRAZEC 3),
 • vzorec zahtevka (PRILOGA 1)

Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletnih strani ministrstva, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času pozivnega roka zainteresiranim prijaviteljem pozivno dokumentacijo tudi poslati.

Dostop do razpisa in razpisne dokumentacije se nahaja na spodnjih povezavah: