Razpisnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino 
Datum objave: 21.1.2022
Rok oddaje: 21.2.2022

 

NAMEN JAVNEGA POZIVA

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2022 in 2023, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS) in ciljev iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), izvajajo organizacije v mladinskem sektorju. 

 

CILJI JAVNEGA POZIVA 

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učne mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva so programi mladinskega dela. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti, kot to določa 3. člen Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljevanju: ZJIMS). Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

 

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno od spodaj navedenih področij mladinskega sektorja, skladno s 4. členom ZJIMS:

 • avtonomija mladih, 
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 
 • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
 • dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

Znotraj predmeta javnega poziva je pomembno zasledovanje programov mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »Mladi in družba« Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer: 

 1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških, 
 2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine, 
 3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev, 
 4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi. 

Organizacije spodbujamo, da programe utemeljijo tudi na izsledkih raziskave Mladina 2020, pri aktivnostih pa opišejo morebitno navezavo na evropsko leto mladih.

 

UPRAVIČENE OSEBE

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah: 

 • Nacionalne mladinske organizacije (NMO), 
 • Nacionalne mladinske organizacije s statusom, pridobljenim skladno z drugim odstavkom 12. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (NMO212), 
 • Mladinski centri (MC), 
 • Druge nevladne organizacije, ki izvajajo program mladinskega dela (DNO).

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv za leti 2022 in 2023 znaša 3.830.000,00 EUR, in sicer 

 • v letu 2022 v višini 1.915.000,00 EUR in 
 • v letu 2023 v višini 1.915.000,00 EUR. 

Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 913110 – Programske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za mlade. 

 

OBDOBJE IN NAČIN PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2022 in 2023 oziroma skladno z odločbo o upravičenosti do sofinanciranja, pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 

 

PRIJAVNI ROK IN NAČIN POŠILJANJA PRIJAVE 

Prijavitelj mora natisnjeno prijavo programa, izpolnjeno v celoti in v slovenskem jeziku, poslati s priporočeno pošiljko na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 21. 2. 2022. 

Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo do vključno 24. ure zadnjega dne za prijavo oddane s priporočeno pošiljko.

 

INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI 

Urad RS za mladino vabi na Predstavitev javnega poziva (informativni dan), ki bo v sredo, 26. 1. 2022 ob 10. uri. Potekala bo preko spleta, povezava pa bo poslana v obvestilu mladinskemu sektorju na dan objave javnega poziva. 

Če povezave niste prejeli, se prosimo obrnite na skrbnika javnega poziva Aleša Susmana: ales.susman@gov.si.

 

Navedba uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim pozivom: Aleš Susman, ales. susman@gov.si, tel. 01/478-46-49. 10.

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodila za izpolnjevanje in oddajo prijave preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.ursm.gov.si in na podlagi zaprosila v glavni pisarni razpisovalca.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta dosegljiva tukaj