Razpisnik: Ministrstvo za zdravje
Datum objave: 30. 9. 2022
Rok oddaje: 10. 10. 2022

 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 2025. Svetovanje in aktivnosti so namenjene usmerjanju izključenih skupin prebivalstva v zdravstveni sistem in zdrav način življenja, posebna skrb je namenjena podpori tistim programom, ki znotraj zdravstvenega sistema manjkajo ali pa jih pokrivajo pro bono ambulante.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in sedež v Republiki Sloveniji. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlogi mora biti priložena veljavna odločba o podelitvi statusa humanitarne organizacije. Vlagatelj mora vsaj 20 % sredstev za prijavljen program, ki jih navede v vlogi, zagotoviti iz drugih nacionalnih oziroma regionalnih oziroma lokalnih javnih virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela. Vlagatelj lahko prijavi samo en program.

 

Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »Razpis 2025« Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov svetovanja, aktivnosti in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije do leta 2025 (v nadaljnjem besedilu: Obrazec »Razpis 2025«). Razpisna dokumentacija je na voljo v Uradnem listu RS in na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje

 

CILJI IN PREDNOSTNA PODROČJA 

Programi ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin imajo ključni cilj zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja. Cilji javnega razpisa so: 

 • krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na izključene, ogrožene, ranljive skupine; – pomoč socialno in zdravstveno izključenim skupinam, premagovanje revščine, brezdomstva, izboljševanje razmer na področju zdravja; 
 • opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge, ustvarjanje podpornih okolij;
 • spremljanje in celostna pomoč;
 • ponujanje programov, ki pomenijo nadgradnjo obstoječemu zdravstvenemu sistemu;; 
 • zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči, napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje; 
 • vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami, z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov ranljivih in izključenih oseb; 
 • vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na mestih, kjer se ranljive in izključene skupine zadržujejo, z namenom doseganja skrite populacije; 
 • zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev; 
 • ustvarjanje novih zamisli. 

Vrste dejavnosti, ki jih prednostno pričakujemo v programih: 

 • reševanje in lajšanje zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih skupin prebivalstva, 
 • krepitev zdravja; 
 • preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja; 
 • ustvarjanje možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje 
 • povezovanje različnih ustvarjalcev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave ranljivih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini; 
 • oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči ciljnim skupinam; 
 • izobraževanje izvajalcev; 
 • enakopravno vključevanje bolnikov v življenje z zdravimi, ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 

Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2023, 2024, 2025 v okviru javnega razpisa znašajo skupno največ 1.950.000,00 EUR, od tega za leto 2023 okvirno 650.000,00 EUR, za leto 2024 okvirno 650.000,00 EUR in za leto 2025 okvirno 650.000,00 EUR. 

Sofinancira se izvajanje programov, izvedenih v obdobju od 1. decembra 2022 do 30. novembra 2025. 

 

VIŠINA IN ODSTOTEK SOFINANCIRANJA 

Sofinancirajo se samo upravičeni stroški, kot izhaja iz obrazca »Razpis 2025«, ki je sestavni del javnega razpisa. 

Ministrstvo sofinancira največ 80 % vrednosti prijavljenega programa. Vsaj 20 % mora vlagatelj zagotoviti iz drugih nacionalnih oziroma regionalnih oziroma lokalnih javnih virov ali lastnega financiranja oziroma delovanja. 

Zaprošeni znesek za prijavljeni program je lahko največ 30.000,00 evrov. 

 

Sredstva se bodo razdelila po naslednjem modelu: 

 • programi, ki zberejo 95 ali več točk, se sofinancirajo 100 %; 
 • programi z med vključno 85 in vključno 94 točk se sofinancirajo 90 %; 
 • programi z med vključno 75 in vključno 84 točk se sofinancirajo 80 %;
 • programi z med vključno 67 in vključno 74 točk se sofinancirajo 70 %. 

OPREDELITEV STROŠKOV FINANCIRANJA 

Upravičeni bodo stroški, ki bodo nastali od 1. decembra 2022 do 30. novembra 2025, za katere izbrani izvajalec predloži ustrezni zahtevek z dokazili. IX. Uveljavljanje stroškov: upravičeni stroški so opredeljeni v prijavnem Obrazcu.

 

PREDLOŽITEV VLOG IN INFORMACIJE 

Vloge z vso potrebno dokumentacijo se pošljejo v zaprti ovojnici, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis humanitarne organizacije 2023–2025«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.

 

Rok za oddajo vlog je 10. 10. 2022 do 12. ure. 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela po pošti ali je bila osebno prinesena najkasneje do izteka navedenega roka v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Po poteku postavljenega roka oddaja vloge ni več mogoča. Nepravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem. 

 

Dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi z javnim razpisom je v času od njegove objave do njenega poteka mogoče nasloviti na elektronski naslov: razpisneza.mz@gov.si.