Razpisnik: Ministrstvo za zunanje zadeve
Datum objave: 23. 9. 2022
Rok oddaje: 7. 10. 2022

PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU): 

  • Evropski razvojni sklad (EDF), 
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI), 
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), 
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II), 
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP), 
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO). 

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2024.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.

POGOJI ZA KANDIDIRANJE

Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Upravičeni prijavitelji po tem javnem pozivu so NVO, ki imajo vlogo vodilne ali partnerske organizacije v projektih, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA JAVNEGA POZIVA 

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2021, znaša 110.000,00 EUR (z besedo: sto deset tisoč evrov 00/100).

VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV OZIROMA NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV 

Zaprošena višina finančnega prispevka, ki je predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, vključno z že odobrenimi javnimi sredstvi za sofinanciranje lastne udeležbe za posamezni projekt lahko dosega do 100 % zaprošene višine finančnega prispevka za projekt Evropske komisije. 

Odstotek sofinanciranja finančnega prispevka na razpisih Evropske komisije bo opredeljen skladno z obsegom razpoložljivih finančnih sredstev in na javnem pozivu izraženimi potrebami NVO.

DODELITEV SREDSTEV 

Obdobje dodelitve sredstev za ta javni poziv je proračunsko leto 2022. Ministrstvo bo potrjene zahtevke za izplačilo izplačalo najpozneje do 31. 12. 2022 v skladu s plačilnim rokom, kot ga določa veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS. 

ROKI IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 7. 10. 2022. Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki in mora vsebovati v celoti izpolnjene in podpisane prijavne obrazce in priloge, ki so določeni v besedilu javnega poziva pod točkama 11.2 (a) in 11.2 (c). 

Prijavitelji morajo prijavo na javni poziv poslati po pošti na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, ali jo predložiti osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, katerikoli delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. 

DOKUMENTACIJA ZA JAVNI POZIV IN DODATNE INFORMACIJE 

Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-zazunanje-zadeve/  

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: razvoj.mzz@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021«. 

 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim pozivom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/javne-objave-ministrstva-zazunanje-zadeve/ Vprašanja je možno poslati do vključno 6. oktobra 2022. Če bodo vprašanja prispela po tem datumu, odgovori ne bodo podani.

 

Celotna razpisna dokumentacija je dosegljiva tukaj