Razpisnik: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Datum objave: 18. 2. 2022
Rok oddaje: 22. 3. 2022

 

PREDMET IN PODROČJE POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer samo za: 

 • novogradnje javne kulturne infrastrukture (z obveznim gradbenim dovoljenjem) z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme.
 

Področje poziva so vlaganja v nepremičnine oziroma njihovo opremo v lasti občin s področja kulture (v nadaljevanju: kulturni domovi).

 

NAMEN IN CILJI POZIVA

Namen javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo je novogradnja kulturnih domov, ki presegajo lokalno raven in služijo zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti na medobčinski ravni.

 

CILJI JAVNEGA POZIVA

 • (i) razvoj javne kulturne infrastrukture, dostopnosti širše skupnosti do kulture, 
 • (ii) večja in kakovostnejša vključitev javne kulturne infrastrukture v gospodarsko – turistično rabo, večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, 
 • (iii) izboljšanje pogojev za razvoj kulturno – umetniške ustvarjalnosti v podporo razvoja kulturnega turizma in razvoja ustvarjalnih industrij v občinah, 
 • (Iv) zaščita namenske rabe prostora za kulturo v javni lasti, 
 • (v) izboljšanje prostorskih pogojev za kulturne dejavnosti.

 

OBVEZNE PRILOGE K VLOGI NA POZIV

Občina, ki se prijavlja na poziv (v nadaljevanju: prijavitelj), priloži vlogi na poziv naslednje obvezne priloge:

 • prijavni obrazec – OBRAZEC 1 v pozivni dokumentaciji;
 • dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, potrjen s sklepom pristojnega organa prijavitelja o potrditvi investicijske dokumentacije ter dokazilo o lastništvu javne kulturne infrastrukture (sklep o razglasitvi parcele, na kateri se bo gradilo, za javno kulturno infrastrukturo), predlog finančnega načrta z informativnim terminskim načrtom – OBRAZEC 2 v pozivni dokumentaciji;
 • sprejet občinski odlok o proračunu za preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov;
 • pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 • utemeljitev predlaganih vlaganj – smernice za pripravo utemeljitve so razvidne iz pozivne dokumentacije, OBRAZEC 3.

 

POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU

Upravičene osebe

Na javni poziv se lahko prijavijo izključno občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi določena s sklepom pristojnega organa občine, in ki nastopajo kot investitorji. 

 

Drugi pogoji

 • Prijavljeno vlaganje mora biti skladno s predmetom javnega poziva in določili pozivne dokumentacije;
 • Javna kulturna infrastruktura, ki je predmet vlaganja, mora biti s sklepom pristojnega organa prijavitelja določena kot javna kulturna infrastruktura in vpisana v Evidenco javne kulturne infrastrukture, ki jo vodi ministrstvo.
 • Prijavitelj na poziv lahko kandidira samo z eno vlogo. Če na javni poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
 • Datum najzgodnejšega začetka vlaganja iz 1. točke tega poziva je 1. 1. 2022 in s tem tudi začetek del.
 • Dela ne smejo biti zaključena pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju projekta in se morajo končati najkasneje do 30. 10. 2023. Ta datum je tudi datum zaključka vlaganj. 
 • Na ta javni poziv ni mogoče prijaviti projekta (oziroma investicije v nepremičnino), ki je bil že izbran na prvem javnem pozivu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, v okviru Razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in Prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« (Ur. l. RS št. 88/08), drugem javnem pozivu za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, v okviru Razvojne prioritete: 3. »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« in Prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« (Ur. l. RS št. 66/2009) Tretjega javnega poziva za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo«, oznaka JR- ESRR-2013) (9. 8. 2013 v Ur. l. RS št.: 67/2013 in 6.12.2013 popravek v Ur. l. 100/2013) in ima sklenjeno veljavno pogodbo oziroma na osnovi potrjene neposredne potrditve operacije v okviru Prednostne usmeritve 3.2. »Mreženje kulturnih potencialov« (Ur. l. RS št. 66/2009).
 • Na ta javni poziv ni mogoče prijaviti projekta (oziroma investicije v nepremičnino), ki je bil že izbran na Javnem pozivu za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020).
 • Na ta javni poziv ni mogoče prijaviti projekta, ki je bil že izbran na Javnem pozivu za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2021, JP KE 2021, JP KEP 2021 in JP ZKPP 2021, JP KE 2022).
 • Za vlaganje mora biti izdelana in s strani pristojnega organa prijavitelja potrjena investicijska dokumentacija. Dokumentacija mora biti izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ oziroma področnimi metodologijami (Ur. l. RS. št. 60/06,  54/10 in 27/16).   

 

POPOLNOST VLOG

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Če bo prijavitelj pomanjkljivosti v navedenem roku odpravil, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so bile pomanjkljivosti odpravljene. Nepopolne vloge ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministra.

Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega poziva. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. 

Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti izpolnjeno podpisano in ožigosano dokumentacijo, kot jo določa 3. točka tega razpisa. 

Razpisna komisija bo sama preverila, ali je kulturni dom vpisan v Evidenco javne kulturne infrastrukture. 

 

UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki bodo sofinancirani, so: 

 • gradnja in novogradnja kulturnega doma z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme. 

 

Neupravičeni stroški projekta so:

 • davek na dodano vrednost,
 • investicijska dokumentacija,
 • projektna dokumentacija,
 • stroški svetovalnih storitev,
 • prispevki za dovoljenja in komunalne priključke, 
 • stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu 

 

DOLOČITEV VIŠINE SOFINANCIRANJA

Zaprošeni znesek je lahko največ 700.000 evrov v letu 2022 in največ 700.000 evrov v letu 2023, s tem da ne sme preseči skupne vrednosti 1.400.000 evrov oziroma največ 80% upravičenih stroškov.

 

PREDVIDENA VREDNOST POZIVA

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 4.000.000,00 EUR in sicer:

 • leto 2022: 2.000.000 EUR
 • leto 2023: 2.000.000 EUR

 

Če se zmanjša obseg sredstev za javni poziv do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega poziva, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega poziva ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora projektov zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene pogodbe o financiranju in izvedbi projektov. 

 

Prijavitelj mora zagotoviti soinvestitorski delež.

Vlaganje mora biti ustrezno opredeljeno v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja. Naziv projekta in viri financiranja morajo biti identični v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP). 

Prijavljeno vlaganje je lahko sofinancirano iz drugih javnih sredstev (sredstev proračuna Republike Slovenije, sredstev EU, bilateralnih idr. finančnih sredstev).

 

Kolikor je projekt sofinanciran še z drugimi integralnimi sredstvi proračuna Republike Slovenije, se pri deležih sofinanciranja investicije t.i. „lastne udeležbe“ upošteva tudi zahteve, ki izhajajo iz drugega vira financiranja.

 

Prijavljeno vlaganje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da so ob upoštevanju virov po tem javnem pozivu zagotovljeni vsi ostali viri za izvedbo celotnega vlaganja (po tekočih cenah). V primeru ostalih virov mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva zagotovil iz lastnih virov, če ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

 

OBDOBJE IN NAČIN PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma v letu 2023 in izplačana v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2022 je 15.11. 2022. Zadnji zahtevek mora biti ta dan dostavljen na vložišče ministrstva z vsemi priloženimi dokazili o plačilu računov.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2023 je 15.11. 2023. Zadnji zahtevek mora biti ta dan dostavljen na vložišče ministrstva z vsemi priloženimi dokazili o plačilu računov.

 

ROK POZIVA

Besedilo javnega poziva z oznako JP-JKI-2022-2023 se objavi na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/). Obvestilo o objavi poziva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni poziv je odprt 30 (trideset) dni od objave poziva na spletni strani MK do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje 22. 3. 2022.

 

DOKUMENTACIJA POZIVA

Pozivna dokumentacija obsega:

 • besedilo poziva,
 • prijavni obrazec – OBRAZEC 1,
 • OBRAZEC 2,
 • smernice za utemeljitev predlaganega vlaganja v kulturni dom (OBRAZEC 3). 

 

Dokumentacijo poziva si lahko prijavitelji natisnejo s spletnih strani ministrstva http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva. 

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času pozivnega roka zainteresiranim prijaviteljem pozivno dokumentacijo tudi poslati. 

 

ODDAJA IN DOSTAVA VLOG

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva.

 

Zaradi posebnih ukrepov omejevanja širjenja okužb predložitev vloge v tiskani obliki vložišču Ministrstva za kulturo ni mogoča, zato jih je treba poslati po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. 

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici s pripisom na prednji strani: »PRIJAVA NA JAVNI POZIV: JP-JKI 2022-2023« 

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov (sedež) vlagatelja.

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka. Če je vloga poslana po navadni pošti, jo mora ministrstvo prejeti do vključno 22. 3. 2022.

Ministrstvo bo štelo prispetje vloge po vrstnem redu glede na označeni datum in uro oddaje priporočene pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po času prispetja.

 

Pristojni uslužbenec za posredovanje informacij ter pojasnil

Mag. Andreja Ravnihar Megušar, sekretarka, tel. (01) 369 5911, e-pošta: andreja.ravnihar-megusar@gov.si. 

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure.

 

Celotno besedilo javnega razpisa s prilogami najdete tukaj