Razpisovalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije
Datum objave: 27. 1. 2023
Rok prijave: 27. 9. 2023

 

PREDMET IN CILJ JAVNEGA POZIVA 

Javni poziv je namenjen zbiranju predlogov za denarno povračilo za filmske in AV projekte, ki izpolnjujejo formalne in vsebinske pogoje, določene z besedilom tega poziva, 17.a in 17.b členoma ZSFCJA, ki se bodo snemala na ozemlju Republike Slovenije v letu 2023 in bodo oddala zahtevo za izplačilo denarnega povračila v roku, navedenem v točki 7.2. tega javnega poziva.

 

OKVIRNA VREDNOST RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV NAMENJENIH ZA JAVNI POZIV 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za denarna povračila je 1.500.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki za spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo.

Višina denarnega povračila znaša do 25 % skupno priznanih stroškov za izvedbo produkcije posameznega projekta, porabljenih na ozemlju Republike Slovenije in bo izplačan glede na razpoložljiva sredstva na proračunski postavki iz točke 7.10. tega javnega poziva.

 

PRIDOBITEV OBRAZCEV IN BESEDILO RAZPISA

Javni poziv in prijavna dokumentacija sta na voljo na spletni strani www.sfc.si oziroma tukaj. 

Povezava do celotnega besedila razpisa se nahaja tukaj

 

Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.

Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS, na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Slovenski filmski center, javna agencija RS, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana. 

 

INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU 

Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01 234 32 00 v poslovnem času agencije in sicer vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro ali po e-pošti martin.steblovnik@sfc.si.
Za ta javni poziv je na Slovenskem filmskem centru pristojen Martin Steblovnik.

 

NAČIN PRIJAVE IN ROKI 

Prijavitelj na ta javni poziv mora vložiti vlogo za uveljavljanje pravice za denarno povračilo pri Slovenskem filmskem centru, javni agenciji RS in sicer pred dnevom začetka snemanja oziroma dnevom začetka produkcije v primeru animiranega filma na območju Republike Slovenije. 

Vlagatelj vloži pisno vlogo iz prejšnje točke na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana. 

V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod popolne vloge v elektronski obliki v pdf formatu na USB, CD ali DVD nosilcu.

 

Ta javni poziv je odprt do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 27. 9. 2023.