Razpisovalec: Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o.
Datum objave: 1. 9. 2023
Rok oddaje: 30. 9. 2023

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je uveljavljanje povračila sorazmernega dela prispevka za zagotavljanje  podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ga določa Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22, 112/22, 66/23 in 73/23, v nadaljevanju tudi: prispevek) od porabe zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi: plin) zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina (v nadaljevanju tudi: povračilo) na podlagi 16. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer (Uradni list RS, št. 121/22 in 49/23, v nadaljevanju tudi: ZUOKPOE) ter drugega odstavka 4. člena Uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina (Uradni list RS, št. 69/23; v nadaljevanju tudi uredba).
Odločanje o sorazmernem povračilu prispevka zaradi trajnega zmanjšanja porabe plina je del gospodarske javne službe centra za podpore, ki jo izvaja Borzen, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: center za podpore).
Do sorazmernega povračila prispevka od porabe plina zaradi prostovoljnega zmanjšanja odjema plina je upravičen končni odjemalec, ki je trajno zmanjšal porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do vključno 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let.

Namen javnega poziva je sorazmerno povračilo dela prispevka, ki se plačuje za porabljen plin, vsem končnim odjemalcem, ki so trajno zmanjšali porabo zaradi investiranja v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije ali obnovljive vire energije.

UPRAVIČENCI

Upravičenec ali upravičenka do sorazmernega povračila dela prispevka, ki se plačuje za porabljen plin, je končni odjemalec, ki je trajno zmanjšal porabo plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do vključno 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let oziroma za razpoložljivo obdobje, če je končni odjemalec začel z odjemom plina pred manj kot petimi leti, vendar ne manj kot tri zaporedna leta, zaradi investiranja v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije oziroma obnovljive vire energije.

VIR SREDSTEV IN VIŠINA POVRAČIL

Vir sredstev
Sredstva za dodeljevanje povračil se v skladu s 16. členom ZUOKPOE zagotavljajo iz sredstev za podpore, ki jih v 16. členu določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22).

Višina povračila
Višina povračila se izračuna po enačbi, ki je zapisana v razpisni dokumentaciji

Gospodinjstvo s povprečnim odjemom zemeljskega plina bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejelo povračilo  v znesku ca. 1 EUR.
Povprečen poslovni odjemalec na distribucijskem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel  povračilo v znesku ca. 20 EUR.
Povprečen poslovni odjemalec na prenosnem omrežju bo ob vsaj 15 % zmanjšanju energenta in sočasno izvedenem ukrepu v OVE ali URE prejel  povračilo v znesku ca. 4.500 EUR.

Ukrep je torej prvenstveno namenjen večjim, poslovnim odjemalcem, kjer so zneski povračil lahko višji. Sicer pa so zneski relativno nizki, ker gre za povračilo sorazmernega dela povračila prispevka za OVE + SPTE za zemeljski plin in ne plačila energenta zemeljskega plina. Postavka na računu »Prispevek za OVE + SPTE« pri plinu znaša 0,99045 EUR/MWh. Gospodinjstvo s povprečno porabo zemeljskega plina na letni ravni torej plača približno 10 EUR prispevka OVE + SPTE, ki je torej osnova za izračun povračila.

POGOJI ZA POVRAČILO SORAZMERNEGA PRISPEVKA

Končni odjemalec mora dokazati trajno zmanjšano porabo zemeljskega plina v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi s povprečno porabo zemeljskega plina v istem obdobju iz preteklih petih zaporednih let in hkrati dokazati, da je zmanjšanje porabe zemeljskega plina bilo doseženo z investiranjem v ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Omenjene ukrepe končni odjemalec izkazuje z računi za izvedene storitve, vgrajene elemente in naprave ter gradbena dela, izdanimi v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. decembra 2023. Uredba definira nabor naslednjih ukrepov:

  • izvajanje energetskih storitev,
  • pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije,
  • prenova stavbnega ovoja,
  • zamenjava tehničnih in energetskih sistemov.


Pomembno: Zgolj zmanjšanje porabe zemeljskega plina zaradi varčevanja, brez izvedenih ukrepov za povečanje učinkovite rabe energije in/ali obnovljive vire energije ni upravičen razlog za povračilo prispevka.

POTREBNA DOKAZILA

Podatki o porabi zemeljskega plina v zadnjih 6 sezonah, ki jih končni odjemalec lahko pridobi z odčitkov na merilni napravi ali od operaterja omrežja;
Kopija računa za dobavo plina iz katerega je razvidno merilno mesto, operater, naziv ter naslov operaterja sistema;
Dokazilo o trajnem zmanjšanju porabe zemeljskega plina – račun, ki bo dokazoval investiranje v OVE ali URE ukrepe (to so: izvajanje energetskih storitev, pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije, prenova stavbnega ovoja, zamenjava tehničnih in energetskih sistemov, ki pomenijo trajno zmanjšanje porabe plina) ter opis investicije.
Vse informacije bodo sproti objavljene na tej spletni strani https://plin.borzen.si/

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM POZIVOM

Vse informacije v zvezi s tem javnim pozivom so dostopne na spletni strani www.borzen.si.
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom lahko končni odjemalci pridobijo na tel. 01/6207655 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani www-borzen.si, oziroma preko elektronskega naslova plinpovracila@borzen.si.
Odgovori na vprašanja, posredovani preko elektronske pošte ali objavljeni na spletni strani www.borzen.si so zgolj informativne narave in ne pomenijo, da center za podpore, glede na vse okoliščine primera ter po prejemu vloge in popolne dokumentacije končnega odjemalca, ne bo odločil drugače.

Dostop do razpisne dokumentacije:
•    https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023009400023/javni-poziv-za-uveljavljanje-sorazmernega-povracila-prispevka-zaradi-prostovoljnega-zmanjsanja-odjema-plina-st–izhod-491-1146-ob-284723
•    https://plin.borzen.si/
•    Dostop do vloge https://plin.borzen.si/vloga