Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Datum objave: 30. 9. 2022
Skrajni rok oddaje: 31. 3. 2023

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oziroma vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO 

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 627.465,03 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva. 

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje projektov je za programsko območje Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %

 

SKLADNOST S PRAVILI POMOČI DE MINIMIS IN INTENZIVNOST POMOČI 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oziroma nacionalni prispevek. 

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

 

OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV 

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023. 

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2021 in traja do 30. 9. 2023. 

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. 

Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. 10. 2022, v letu 2023 pa je 30. 9. 2023.

 

UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA SUBVENCIJE 

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški pridobitve oziroma vzdrževanja certifikatov ter akreditiranih poročil o preskušanju za namen pridobitve certifikata: 

  • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca). 
  • Stroški nakupa standarda. 
  • Stroški pridobivanja certifikata oziroma vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS). 

Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oziroma vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2021.

 

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek. 

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.

 

ROKI IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV 

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek. 

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. 

Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. 

Za prijavo na javni poziv mora vlagatelj oddati vlogo na e-portal Slovenskega podjetniškega sklada v digitalni obliki. Nezahtevna oblika in vsebina vloge omogoča, da jo prijavitelj samostojno pripravi in skupaj s prilogami odda na e-portal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/  .

 

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE POZIVA

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/ .

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si . 

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

 

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portalin-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spotsvetovanje/.