Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 18. 3. 2022
Rok oddaje: 28. 4. 2022

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega razpisa je z dodeljevanjem spodbud gospodarstvo spodbuditi k celoviti digitalni preobrazbi podjetij ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij3 podjetij, s čimer se bo vplivalo na:

 • dvig in rast produktivnosti, ki jo bodo podjetja dosegla skozi optimizacijo procesov in postopkov z implementacijo naprednih digitalnih tehnologij in komplementarnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter v znanja in veščine; 
 • optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja, kar bodo podjetja dosegla s širitvijo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, ki znižujejo stroške podjetja ter omogočijo učinkovito alokacijo virov (človeških in materialnih), kar vpliva na nižje stroške in doseganje trajnosti v dejavnosti na dolgi rok; 
 • večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev na strani ponudbe naprednih tehnologij in inovativnih rešitev za digitalno preobrazbo podjetij. S širitvijo uporabe naprednih tehnologij se namreč povečuje možnost vstopa novih akterjev na trge tradicionalnih industrij, kar povečuje možnost komercializacije inovativnih rešitev in njihove integracije v nove poslovne modele, kar še povečuje pritisk na obstoječa podjetja za uporabo naprednih tehnologij v njihovih poslovnih in proizvodnih procesih. Na tak način bo omogočena večja izkoriščenost novega potenciala, prav tako pa se bo povečevala možnost rasti v tradicionalnih panogah. 

 

CILJ RAZPISA 

Cilj javnega razpisa je s finančno podporo spodbuditi vsaj dvajset konzorcijev k izvedbi celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij, s čimer bo dosežena: 

 • večja odpornost podjetij in zmanjšanje negativnih učinkov krize (tudi posledic Covid-19); 
 • povečevanje ekonomske učinkovitosti (stroškovna učinkovitost, večja produktivnost in konkurenčnost); 
 • krepitev socialne kohezije, ki bo uresničena z ustvarjanjem družbe, temelječe na znanju, povečevanju prilagodljivosti in digitalnih kompetenc ter povečevanjem prilagodljivosti podjetij pri prerazporejanju virov na tiste poslovne funkcije, kjer se lahko znanje in veščine zaposlenih optimalno izkoristi;
 • krepitev teritorialne kohezije, ki se bo na območju Republike Slovenije dosegla s krepitvijo odpornosti in trajnostne naravnanosti podjetij, ki so zaposlovalci na svojih geografskih območjih in ki z nadaljnjim razvojem in krepitvijo poslovanja zmanjšujejo morebitne razvojne razlike v regijah.

 

PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnost projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega velikega podjetja in vsaj dveh dodatnih partnerjev, ki morata biti MSP. Rezultat projektov, ki bodo prejeli sofinanciranje, mora biti izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba njegovih posameznih poslovnih funkcij.

Ključni dokument, ki je temelj za izvedbo digitalne preobrazbe podjetja ali posamezne poslovne funkcije, je digitalna strategija.

Osnovne zahteve in pogoji so natančno navedene v razpisni dokumentaciji.

 

Projekt digitalne preobrazbe mora vsebovati sledeče faze, ne glede na to, ali so vse faze predmet sofinanciranja ali pa jih prijavitelj oziroma konzorcij izvaja z lastnimi sredstvi (ali jih je že izvedel). 

Zahtevane faze izvajanja projekta digitalne preobrazbe so naslednje:

 1. faza: Priprava digitalne strategije skupaj z opredelitvijo naprednih tehnologij za celovito digitalno preobrazbo podjetja ali digitalno preobrazbo posameznih poslovnih funkcij.
 2. faza: Tehnološka krepitev za digitalno preobrazbo
 3. faza: Implementacija rešitev digitalne preobrazbe v poslovne procese oziroma funkcije.

Mejnik 3. faze je izvedena celovita digitalna preobrazba podjetja ali digitalna preobrazba posameznih poslovnih funkcij in izveden proces usposabljanja zaposlenih za ravnanje z novimi tehnološkimi rešitvami. Ta faza se zaključi najkasneje do v vlogi napovedanega datuma zaključka projekta, vendar hkrati ne kasneje kot 31. 3. 2024. 

 

Financiranje 2. in 3. faze je pogojeno z uspešno izvedbo 1. faze in potrditvijo le-te s sklepom o izboru ali s strani skrbnika pogodbe na strani ministrstva. Izvajanje 2. in 3. faze se lahko dogaja sočasno

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Ciljna skupina so konzorciji podjetij, ki se za sredstva iz naslova tega javnega razpisa prijavijo s projektom digitalne preobrazbe. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konzorcij, so navedeni v točki 5.1. tega javnega razpisa. Na razpisu lahko sodeluje velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z MSPji – mikro, malimi in srednje velikimi podjetji, vključno s start-up-i in/ali scale-up-i).

 

NAČIN FINANCIRANJA IN VIŠINA SREDSTEV 

Pri določitvi načina financiranja, intenzivnosti pomoči in skladnosti s pravili državnih pomoči ministrstvo upošteva: 

 • vrsto aktivnosti (faze projekta digitalne preobrazbe), ki bodo predmet sofinanciranja, 
 • velikost končnih prejemnikov sredstev (posameznih konzorcijskih partnerjev) skladno s Prilogo I Uredbe GBER.

Sredstva se bodo dodeljevala: 

 • na podlagi sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 5.  5. 2016 (redakcijski popravek 4.  11. 2016),sprememba št. BE01-2399245-2015/II z dne 19. 1. 2021; trajanje sheme: do 31.  12. 2023) (shema državne pomoči RRI); 
 • na podlagi sheme pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 14. 5. 2015, čistopis 9. 5. 2016 (I), sprememba 10.  11. 2020 (II); trajanje sheme: do 31. 12. 2023) (shema de minimis), 
 • na podlagi sheme državne pomoči »COVID-19: Digitalna preobrazba gospodarstva (RRF) (COVID-19: Digital transformation of the economy (RRF))« (št. priglasitve: SA.101779 (2022/N), 14.  3. 2022; trajanje sheme: do 31. 12. 2022) (shema državne pomoči 3.13)

Po shemi državne pomoči RRI se financirajo stroški industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja v okviru 2. faze projektov digitalne preobrazbe. Za ta del mora projekt izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe GBER

Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči RRI (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) znaša: 

 • velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov, 
 • srednje velika podjetja: do 35 % upravičenih stroškov, 
 • mikro in mala podjetja: do 45 % upravičenih stroškov. 

V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, v katerem noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk. V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja: 

 • velika podjetja: do 40 % upravičenih stroškov, 
 • srednje velika podjetja: do 50 % upravičenih stroškov, 
 • mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov.

Delež sofinanciranja je določen skladno z določili sheme državne pomoči 3.13, in sicer različno glede na velikost končnega prejemnika sredstev. Skupna pomoč, dodeljena v skladu s točko 3.13 Začasnega okvira, nominalno ne sme presegati 10 milijonov EUR na podjetje, ne glede na instrument pomoči.

Po shemi državne pomoči 3.13 se financirajo stroški v okviru 2. faze projektov digitalne preobrazbe. Za ta del mora projekt izkazovati spodbujevalni učinek v skladu s točko 3.13 Začasnega okvira.Prejemnik sredstev ne sme začeti izvajati del v zvezi z naložbo pred dnem oddaje vloge na javni razpis. Intenzivnosti pomoči po shemi državne pomoči 3.13 znaša: 

 • velika podjetja: do 15 % upravičenih stroškov, 
 • srednje velika podjetja: do 25 % upravičenih stroškov, 
 • mikro in mala podjetja: do 35 % upravičenih stroškov

 

DOLOČITEV OBDOBJA 

Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivih pravic porabe oziroma proračunskih sredstev.

Projekti digitalne preobrazbe so se lahko začeli izvajati najprej s 1. 1. 2021 in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 3. 2024. 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški za 1. fazo izvajanja projektov digitalne preobrazbe, kot je le-ta opredeljena v točki 3.2.3. tega javnega razpisa, lahko nastanejo od 1.  1. 2021 naprej in se iztečejo najkasneje v 6 mesecih od roka za oddajo vlog ali v 3 mesecih po prejemu sklepa o izboru (v kolikor je ta rok poznejši), ko se izteče tudi rok za predložitev digitalnih strategij.

Upravičeni stroški za 2. in 3. fazo izvajanja projektov digitalne preobrazbe, kot so le-ti opredeljeni v točki 3.2.3. tega javnega razpisa, lahko nastanejo od datuma oddaje vloge oziroma od dneva v vlogi napovedanega začetka 2. in 3. faze projekta, če je ta kasnejši. 

Aktivnosti 2. in 3. faze izvajanja projektov digitalne preobrazbe se lahko začnejo izvajati od datuma oddaje vloge oziroma od dneva v vlogi napovedanega začetka 2. in 3. faze projekta, če je ta kasnejši. Upravičeni stroški za 2. in 3. fazo izvajanja projektov digitalne preobrazbe smejo nastati do datuma predvidenega zaključka projekta, kar ne sme biti kasneje kot 31. 3. 2024. Ravno tako morajo biti v tem roku zaključene aktivnosti 2. in 3. faze projekta.

 

NAČIN IN ROK ODDAJE VLOGE

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis »Digitalna preobrazba gospodarstva« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto do vključno 28. 4. 2022.

 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavniorgani/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-intehnologijo/javne-objave/ in so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu dpg.mgrt@gov.si. 

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. 

Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov. si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

 

Ministrstvo bo organiziralo informativni dan. Datumi in druge informacije bodo objavljene na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/. Zainteresirani prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj