Razpisovalec: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Datum objave: 9. 6. 2023
Rok prijave: 12. 7. 2023 in 27. 9. 2023.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN v inovativnih oddelkih oziroma skupinah na VIZ. Razdeljen je v naslednje tri sklope:
1. Sklop 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi
2. Sklop 2: Celovit razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se V okviru Sklopa 2 prijavitelj izbere eno izmed naslednjih kombinacij ravni vzgojno-izobraževalnega procesa, in sicer:

 • vrtec, osnovna šola, srednja šola,
 • vrtec in osnovna šola (od 1. do 5. razreda),
 • osnovna šola (od 1. do 9. razreda),
 • osnovna šola (od 6. do 9. razreda),
 • osnovna šola (od 6. do 9. razreda) in srednja šola,
 • srednja šola in dijaški dom.


3. Sklop 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se
V okviru Sklopa 3 prijavitelj izbere eno izmed naslednjih kombinacij ravni vzgojno-izobraževalnega procesa, in sicer:

 • vrtec in osnovna šola (od 1. do 5. razreda),
 • osnovna šola (od 6. do 9. razreda),
 • srednja šola.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem. Diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven območja OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

CILJ IN CILJNE SKUPINE

Cilj javnega razpisa je izvedba eksperimentalnih projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na najmanj 110 VIZ, ki imajo izkušnje s pristopi oziroma strategijami na razpisanem področju in ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini. Skladno s cilji komponente C3 K5 se bo tako v času izvedbe projekta pri aktivno sodelujoči ciljni skupini krepila senzibilnost, odzivnost in odpornost izobraževalnega sistema ter vseživljenjsko učenje. Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci in dijaki ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.

VIŠINA SREDSTEV IN NAČIN FINANCIRANJA

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 9.000.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunska leta 2023, 2024, 2025 in 2026.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški javnega razpisa so:

 1. Standardna lestvica stroška na enoto za strošek osebja – mesečni strošek
 2. Stroški osebja po avtorski ali podjemni pogodbi
 3. Financiranje po pavšalni stopnji do 40 % neposrednih stroškov osebja

Standardni strošek na enoto za izračun mesečne postavke plač (v nadaljevanju: SSE) se določi na podlagi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046. SSE na projektu predstavlja stroške osebe, zaposlene s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Strošek je določen na podlagi izračuna standardnega stroška na enoto, Obrazec 1.8 tega javnega razpisa.
Za namene določanja stroškov za osebje, ki se nanašajo na izvajanje projekta, se mesečna postavka, ki se uporablja, izračuna tako, da se zadnji evidentirani polletni bruto stroški za zaposlene delijo s 6. Izračune SSE bo pripravil končni prejemnik in jih skupaj z dokazili poslal na ministrstvo. Preverjanje pravilnosti izračunov SSE se bo izvedlo pred oddajo prve vloge za izplačilo. Uveljavlja se lahko tudi sorazmerni delež SSE, če je oseba razporejena na projekt v deležu, in sicer sorazmerno z deležem razporeditve na projekt opredeljenim v pogodbi o zaposlitvi (ali drugem pravnem aktu).
Stroški osebja po avtorski ali podjemni pogodbi, vključujejo storitve zunanjih izvajalcev, ki so vsebinsko potrebne za izvedbo projekta.
Financiranje po pavšalni stopnji do 40 % neposrednih stroškov osebja se opredeli skladno s 56. členom Uredbe (EU) 2021/1060 na podlagi pavšalne stopnje upravičenih neposrednih stroškov osebja, pri čemer metodologija ni potrebna.
Metoda izračuna za uveljavljanje stroškov je poštena, pravična in preverljiva.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

Aktivnosti projekta se začnejo izvajati od dneva izdaje sklepa o izboru, rok za zaključek aktivnosti projekta pa je do dne 30. 6. 2026.

NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Roka za oddajo vlog za dodelitev sredstev sta:

 • 12. 7. 2023
 • 27. 9. 2023.

Vloge z zahtevano vsebino morajo biti v zaprti ovojnici opremljene z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike«« in prispeti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Vloga z zahtevano vsebino mora prispeti v enem pisnem izvodu, urejena po vrstnem redu obrazcev in dokazil iz točke 8 tega javnega razpisa, in v enem elektronskem izvodu (npr. USB ključek). V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki vloge ali ob odsotnosti elektronske oblike vloge se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Dostop do razpisa, razpisne dokumentacije in drugih dokumentov se nahaja na spodnjih povezavah:
•    https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje/javne-objave/
•    https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-4/

DODATNE INFORMACIJE

Vprašanja v zvezi z razpisom se pošljejo na naslov: gp.mvi@gov.si, s sklicem na št. 303-84/2023.
Ministrstvo bo odgovore na vprašanja posredovalo za vse vpisni obliki na spletnem naslovu: Javne objave Ministrstva za vzgojo in izobraževanje | GOV.SI, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
Za predstavitev javnega razpisa bo organiziran informativni dan v veliki dvorani ministrstva, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Informacije o informativnem dnevu bodo objavljene na spletni strani Javne objave Ministrstva za vzgojo in izobraževanje | GOV.SI