Razpisnik: Fundacija za šport RS
Datum objave: 21. 10. 2022
Rok oddaje: 21. 11. 2022

 

PREDMET RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 8.316.000 EUR, in sicer se razpiše: 

 • za področje športnih programov: 6.230.400 EUR,
 • za področje razvojne dejavnosti v športu: 1.177.000 EUR, 
 • za področje organiziranosti v športu: 220.000 EUR, 
 • za področje športnih prireditev in promocije športa: 605.000 EUR, 
 • za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 83.600 EUR. 

 

Znotraj področja športnih programov se razpiše: 

 • za tekmovalni šport: 5.295.800 EUR, od tega 2.912.700 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport in 2.383.100 EUR za vrhunski šport; 
 • za šport za vse: 903.400 EUR, od tega 451.700 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 45.200 EUR za obštudijske športne dejavnosti, 306.500 EUR za športno rekreacijo in 100.000 EUR za šport starejših; 
 • za šport invalidov: 31.200 EUR, od tega 18.700 EUR za pilotske programe povezovanja športnih invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez in 12.500 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami. 

 

Znotraj področja razvojne dejavnosti v športu se razpiše: 

 • za statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovno podporo programom: 882.800 EUR, od tega 275.700 EUR za štipendije za nadarjene in vrhunske športnike, 56.500 EUR za nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov, 406.300 EUR za spremljanje pripravljenosti športnikov in 144.300 EUR za nabavo in razvoj opreme za diagnostiko v športu;
 • za založništvo v športu: 83.800 EUR; 
 • za znanstvenoraziskovalno dejavnost in druge razvojne projekte v športu: 92.700 EUR; 
 • za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na področju športa: 117.700 EUR. 

 

Znotraj področja organiziranosti v športu se razpiše: 

 • za delovanje regijskih pisarn OKS-ZŠZ: 220.000 EUR. 

 

Znotraj področja športnih prireditev in promocije športa se razpiše: 

 • za športne prireditve: 582.300 EUR; 
 • za javno obveščanje v športu: 16.600 EUR; 
 • za športno dediščino in muzejsko dejavnost v športu: 6.100 EUR. 

 

Znotraj področja družbene in okoljske odgovornosti v športu se razpiše: 

 • za športno obnašanje: 11.000 EUR; 
 • za preprečevanje dopinga v športu: 72.600 EUR.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org  obsega: 

 • besedilo javnega razpisa, 
 • pravilnik fundacije, 
 • obrazec FŠO 2023-D1: prijavni obrazec za programe vrhunskega športa, 
 • obrazec FŠO 2023-D2: prijavni obrazec za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
 • obrazec FŠO 2023-D3: prijavni obrazec za programe športa za vse, 
 • obrazec FŠO 2023-D4: prijavni obrazec za programe športnih prireditev, za programe javnega obveščanja v športu ter za programe športne dediščine in muzejske dejavnosti, 
 • obrazec FŠO 2023-D5: prijavni obrazec za programe statusnih pravic športnikov, trenerjev in strokovne podpore programom, 
 • obrazec FŠO 2023-D6: prijavni obrazec za programe družbene in okoljske odgovornosti, 
 • obrazec FŠO 2023-D7: prijavni obrazec za programe športa invalidov, 
 • obrazec FŠO 2023-D8: prijavni obrazec za program organiziranosti v športu, 
 • obrazec FŠO 2023-Z: prijavni obrazec za programe založništva v športu, 
 • obrazec FŠO 2023-RR: prijavni obrazec za znanstvenoraziskovalne projekte, za druge razvojne projekte ter za programe informacijsko-komunikacijske tehnologije, 
 • vzorce pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije. 

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE 

Kandidati za sredstva fundacije prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo kandidati natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa in podpiše pooblaščena oseba kandidata. 

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 21. 11. 2022. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure tega dne osebno oddana v tajništvu fundacije.

 

Tiskana vloga mora vsebovati: 

 • izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec FŠO 2023 za področje, na katerem kandidat kandidira, in vse zahtevane priloge, naštete v besedilu tega javnega razpisa. 

Na področju tekmovalnega športa mora biti tiskani vlogi obvezno priložena: 

 • kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za selektorja ali trenerja). 

Na področju tekmovalnega športa, za program sklada vrhunskih športnikov, mora biti tiskani vlogi obvezno priložen: 

 • uveljavljen akt za sklad vrhunskih športnikov. 

Na področju športa za vse, za programe s podpodročij programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, celoletnih športnih programov obštudijskih športnih dejavnosti, celoletnih ciljnih športnorekreativnih programov in gibalne vadbe starejših, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo: 

 • dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata), 
 • kopija dokazila o kompetentnosti strokovnega kadra (op. vlogi se priloži dokazilo za nosilca projekta). 

Na področju športa za vse, za programe s podpodročij športnih prireditev študentov na univerzitetni in nacionalni ravni in za množične delavske športne prireditve, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo: 

 • dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata). 

Na področju športnih prireditev in promocije športa, za programe s podpodročja športnih prireditev, mora biti tiskani vlogi obvezno priloženo: 

 • dokazilo o brezplačnosti programa ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa za posameznega udeleženca (izjava kandidata). 

Če kandidat na področju športa za vse oziroma na področju športnih prireditev kandidira s programi podizvajalcev, mora tiskani vlogi obvezno priložiti: 

 • seznam podizvajalcev, 
 • izpolnjena in podpisana soglasja podizvajalcev, navedenih v seznamu podizvajalcev, 
 • dokazilo o brezplačnosti programa pri posameznem podizvajalcu ali dokazilo, ki izkazuje ceno programa podizvajalca za posameznega udeleženca (izjava podizvajalca).

 

Vsi ostali pogoji razpisa, merila in upravičeni stroški so dosegljivi tukaj.  

 

INFORMIRANJE PRIJAVITELJEV 

Vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije

Za dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org  oziroma ustno na tel. 01/236-25-22, v času uradnih ur. Kontaktni osebi sta Andrej Cevc in Maja Benedičič.