Razpisnik: EKO SKLAD
Datum objave:  25. 2. 2022
Rok oddaje: 30. 6. 2022

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada (in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča. 

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA 

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007 je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Razpisana sredstva se bodo dodelila za naložbe, ki bodo v izbirnem postopku višje ocenjene in ovrednotene skladno z merili javnega razpisa.

Spremembe glede na predhodni pilotni razpis, ki je bil objavljen avgusta 2021 in zaključen konec decembra 2021:

  • Tehnični pogoji: še vedno je zahtevana celovita prenova, v skladu s projektom Life Care4Climate. Vendar bodo ob tem etažni lastniki imeli več fleksibilnosti pri izbiri načina izvedbe celovite prenove oz. pri naboru zahtevanih ukrepov. Na predhodnem razpisu je bila obvezna izvedba toplotne izolacije fasade, toplotne izolacije strehe in optimizacije sistema ogrevanja. Sedaj bodo etažni lastniki ob toplotni izolaciji fasade, ki je še vedno obvezna, ostale ukrepe lahko izbrali sami. Še vedno je obvezna izvedba najmanj treh ukrepov. Energijski razred stavbe po izvedeni prenovi mora dosegati vsaj razred B2, skladno s PURES.
  • Merila: manjše spremembe so pri točkovanju oziroma merilih. Celovitejše prenove bodo še vedno bolje ocenjene, s čimer se bo vlagatelje usmerjalo v izvedbo čim več ukrepov. Določeno pa je minimalno število točk, ki jih je treba zbrati z naborom ukrepov. Vloge se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril: obseg in zahtevnost celovite prenove (do 49 točk, minimalno potrebno št. točk 15); statična sanacija (do 30 točk); dozidave (prizidave) in/ali nadzidave (do 15 točk).

 

UPRAVIČENE OSEBE 

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:  fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);  lokalne skupnosti; 2  pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;  pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna

 

VIŠINA IN VIR RAZPISANIH SREDSTEV 

Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR. Višina nepovratnih sredstev znaša 500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 1.500.000,00 EUR.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge. Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno dokumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, in ovrednotene v evrih. Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno “Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 3” in zapisan naziv in naslov vlagatelja.


ROK ZA PREJEM IN NAČIN ODDAJE VLOGE 

Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 30. junija 2022, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 30. junija 2022. Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 30. junija 2022 do 14. ure. Vlagatelji morajo najkasneje do 30. junija 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si. Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom “Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 3” ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji najdete tukaj.