Razpisovalec: Eko sklad
Datum  objave: 23. 6. 2023
Rok oddaje: prvi rok – 30. 9. 2023, drugi rok – 30. 11. 2023

PREDMET IN NAMEN RAZPISA

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let.
Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije.
Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude. Naložba mora biti zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih energijskih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

UPRAVIČENE OSEBE

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so: – fizične osebe;

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

POGOJI ZA DODELITEV

a)    tehnični pogoji in priznani stroški naložbe
b)    prepoved dodelitve spodbud za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
c)    izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
d)    višina nepovratne finančne spodbude
e)    pravočasna in popolna vloga
f)    omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
g)    prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
h)    prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud

VIŠINA SREDSTEV

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

VIŠINA SPODBUDE

Višina nepovratne finančne spodbude za celovito energijsko prenovo stavbe z usklajeno izvedbo 3 ali več ukrepov iz točke 4 javnega razpisa (ukrepi A-M) znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 40 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.
V primeru izvedbe celovite energijske prenove stavbe z usklajeno izvedbo 3 ali več ukrepov in statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.
Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša 60 % priznanih stroškov naložbe, opredeljenih v projektni dokumentaciji.
V okviru skoraj ničenergijske prenove mora biti glede na ugotovitve iz statične presoje stavbe izvedena tudi statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe.
V ta namen se dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR

POGOJI ZA IZPLAČILO SPODBUDE

a)    izplačilo nepovratne finančne spodbude
b)    rok za zaključek naložbe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe
c)    dokumentacija o zaključku naložbe

ROK ZA ODDAJO PRIJAV, NAČIN PREDLOŽITVE IN OPREMLJENOST PRIJAV

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok za oddajo vlog je vključno do 30. 9. 2023, drugi rok pa do vključno 30. 11. 2023. Če bodo vsa sredstva porabljena že v prvem odpiranju, bo to objavljeno na spletni strani sklada in v Uradnem listu RS.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa.
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 3«.
Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.