Razpisnik: EKO  SKLAD
Datum objave:  25.2.2022
Rok oddaje: 30.6.2022

 

PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve (v nadaljnjem besedilu: pogodbenik), ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev. Dodelitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem razpisu je mogoča le, če bo vsaj tretjina priznanih stroškov naložbe financirana s strani pogodbenika. Naložba se mora pogodbeniku poplačevati bodisi po računih za energijo bodisi na osnovi računov za storitve energetske učinkovitosti, skladno s pogodbo med etažnimi lastniki oziroma njihovim pooblaščencem in izbranim pogodbenikom. Ročnost financiranja poplačila pogodbenih obveznosti s strani pogodbenika mora znašati vsaj pet let. Iz pogodbe mora biti razvidno, da pogodbenik garantira dogovorjene prihranke energije. Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe, ki bo zaključena po oddaji vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IPCARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE LIFE17 IPC/SI/000007 je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

UPRAVIČENE OSEBE 

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki (v nadaljnjem besedilu: etažni lastniki) starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so: − fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani); − lokalne skupnosti; − pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini; − pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

VIŠINA IN VIR RAZPISANIH SREDSTEV 

Skupna višina nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE

Več o pogojih najdete tukaj.  

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN NAČIN PRIJAVE NA JAVNI RAZPIS 

Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni vlagatelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis za pilotne projekte 4«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge. Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno dokumentacijo vsebovati izpolnjeno vlogo ter vse priloge, ki so navedene kot obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, in ovrednotene v evrih.

 

ROK ZA PREJEM IN NAČIN ODDAJE VLOGE 

Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 30. junija 2022, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 30. junija 2022. Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 30. junija 2022 do 14. ure. Vlagatelji morajo najkasneje do 30. junija 2022 oddati tudi elektronsko verzijo vloge s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si. Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom “Ne odpiraj – vloga – razpis za pilotne projekte 4” ali bodo brez zapisanega naziva in naslova vlagatelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji najdete tukaj