Razpisnik: Občina Gornja Radgona
Datum objave: 26. 1. 2022
Rok za oddajo: 12. 4. 2022

 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona. Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva za javni razpis v skupni višini 48.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2022 in se dodelijo za naslednje ukrepe: 

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah 

1A – Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

2A  -Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

3A  -Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

B. De minimis pomoči  

1B Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

2B Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Višina sredstev A in B ukrepa: 40.000,00 EUR

C. Ostali ukrepi Občine Gornja Radgona

1C Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Višina sredstev: 8.000,00 EUR

 

 

UKREPI IN UPRAVIČENCI

A. DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH

 1A. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo

Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev.

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine, kmetijsko gospodarstvo pa  je vpisano v register kmetijskih gospodarstev.

Višina pomoči – bruto intenzivnost pomoči:

 • do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih,
 • najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR.

Pomoč se ne dodeli za:

 • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
 • zasaditev letnih rastlin,
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem,
 • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
 • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
 • investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov RS ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
 • obratna sredstva.

 

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, se lahko dodeli za naslednja pod-ukrepa:

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev:

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji;
 • stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
 • stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti),
 • stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
 • stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
 • stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku,
 • stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže,..),
 • stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Pogoji za pridobitev:

 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
 • ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
 • predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
 • mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi strokovna pristojna služba;
 • drugi pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti, opredeljeni z javnim razpisom.

 

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnih površin na območju občine.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašnik),
 • stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
 • stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
 • stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:

 • posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost,..);
 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
 • minimalni obseg za urejanje kmetijskih zemljišč je 1 hektar primerljivih kmetijskih površin.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskih gospodarstev.

 

 

2A. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.

Višina pomoči – bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov naložbe v ohranjanje neproizvodne dediščine – arheoloških ali zgodovinskih značilnosti na kmetijskem gospodarstvu,
 • najvišji skupni znesek pomoči je do 5.000 EUR letno.

Pogoji:

 • stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo ali zaščiten z občinskim odlokom o varstvu kulturne dediščine,
 • ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, v kolikor je to potrebno,
 • ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov,
 • predračuni, računi oz. dokazila o plačilu upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program),
 • stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).

 

3A. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Upravičeni stroški:

 • sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje pred naravnimi nesrečami,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje pred slabimi vremenskimi razmerami, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami in drugimi slabimi vremenskimi razmerami,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali in škodljivih organizmov na rastlinah za tekoče zavarovalno leto,
 • sofinanciranje zavarovalne premije za zaščitene živali;

Sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij vključuje pripadajoči davek od prometa zavarovalnih poslov.

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine, in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.

Pogoji za pridobitev:

 • veljavna zavarovalna polica z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.

Intenzivnost pomoči:

 • pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije;
 • najvišji znesek dodeljene pomoči znaša do 300,00 EUR na kmetijsko gospodarstvo.

 

B. DE MINIMIS POMOČI

1B. Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

Upravičenci do pomoči:

 • kmetijska gospodarstva, ki se glede na registracijo dejavnosti ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Višina pomoči – bruto intenzivnost pomoči:

 • do 50% upravičenih stroškov;

Pogoji:

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
 • dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
 • dejavnost na kmetiji se mora izvajati vsaj pet let po zaključeni naložbi; 
 • predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
 • projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
 • poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
 • drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Upravičeni stroški:

 • stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji,
 • stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Neupravičeni stroški:

 • plačila davkov, raznih taks in režijskih stroškov, stroški zavarovanj, plačila obresti, vse investicije, ki se izvajajo izven občine.

 

2B. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

Upravičenci do pomoči:

 • pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

Višina pomoči – bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov

Pogoji za pridobitev sredstev:

 • račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
 • program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški:

 • stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
 • stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

 

C. PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA

Upravičenci do pomoči:

 • društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih in je njihova glavna dejavnost kmetijstvo (odločba o vpisu v register), imajo sedež v občini in imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • društva in združenja, ki so registrirana po zakonu o društvih, imajo sedež v občini in je njihova glavna dejavnost skrb za male živali;
 • delujejo na območju občine oziroma združujejo člane iz občine Gornja Radgona,
 • da izpolnjujejo pogoje in merila javnega razpisa in k prijavi za razpis priložijo vso popolno zahtevano dokumentacijo,
 • da izvajajo in se vključujejo v aktivnosti na območju Občine Gornja Radgona in o tem vodijo evidenco.

Višina pomoči – bruto intenzivnost pomoči:

 • do 100 % upravičenih stroškov;
 • sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev ter programe izvedene v preteklem letu;
 • programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter z ustreznimi poročili.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Društvo ali združenje se na javni razpis prijavi z vlogo, ki mora vsebovati:

 • izpolnjeno razpisno dokumentacijo, podpis izjav vzorca pogodbe; v primeru izvedbe projekta izpolnjeno finančno konstrukcijo projekta,
 • statut društva, 
 • zapisnik občnega zbora društva ter vsebinsko in finančno poročilo društva sprejetega na zadnjem občnem zboru društva, oziroma na sestanku upravnega odbora,
 • vsebinski in finančni program (plan) dela društva, sprejetega na zadnjem občnem zboru oziroma sestanku upravnega odbora,
 • slikovno gradivo, potrdila oz. druga dokazljiva dokumentacija vezana na prijavljene aktivnosti in projekte realizirane v preteklem letu.

 

NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona s pripisom:

 • za kmetijstvo: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2022– KMETIJSTVO«
 • za kmetijska društva: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS 2022 – DRUŠTVA V KMETIJSTVU«

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

1. za ukrep: Podpora delovanju društev – do vključno torka, 12. aprila 2022.

2. za ukrepa Državne pomoči po skupinskih izjemah in pomoči de minimis – do vključno srede, 3. avgusta 2022.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija po ukrepih je na voljo tukaj in vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si