Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 31.12.2021
Rok za oddajo: 1. 3. 2022 do 14. ure

 

 

NAMEN SOFINANCIRANJA 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

 

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

 

 

UPRAVIČENO OBMOČJE 

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija. Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

 

 

CILJI SOFINANCIRANJA 

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
 •               ročnosti kredita,
 •               možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
 •               brez stroškov odobravanja in vodenja,
 •               nižjih zavarovalnih zahtevah.

 

 

VIRI FINANCIRANJA 

Finančni instrument mikrokrediti se financira:

a) v deležu 62,5% iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca sklad skladov, upravlja SID Banka in

b) v deležu 37,5%, z udeležbo Sklada kot izvajalca finančnega instrumenta.

 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000 EUR, in sicer:

 • za programsko območje Kohezijske regije Vzhodne Slovenije v višini 6.375.000 EUR in
 • za programsko območje Kohezijske regije Zahodne Slovenije v višini 8.625.000 EUR.

 

KREDITNI POGOJI 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR. 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih. 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Obrestna mera je 37,5% mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8% p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0%. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita. Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

 

 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR. Med upravičene stroške se upoštevajo: 

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 
c) stroški materiala in trgovskega blaga, 
d) stroški storitev, 
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oziroma za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), 
f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 

 

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25% in več. 

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti. Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

 

 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU 

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje vse naslednje pogoje: 
a) ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, 
b) je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-11 oziroma zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah – ZZad;
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas;

Ostali pogoji za kandidiranje na ta javni razpis se nahajajo v besedilu javnega razpisa.

 

 

VSEBINA VLOGE 

Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7 2021 – Mikrokrediti« (dostopen na ePortalu Sklada) z: 

 • vprašalnikom za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe; 
 • vprašalnikom za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo; 
 • pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS. 

 

Obvezne priloge: 
a) računovodski izkazi za leto 2020 v originalni obliki, ki so bili uradno oddani na AJPES; 
b) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge na podlagi letnega poročila za leto 2020. 

 

Dodatna dokazila: 
revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPES. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj obveščen s pozivom na dopolnitev preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Pri tem pa velja, da lahko dopolni le točko 2 a), 2 b) in 3 a).

 

 

ODDAJA VLOG 

Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/. Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo. 

 

 

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG 

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 

 • 20. 1. 2022 do 14. ure, 
 • 10. 2. 2022 do 14. ure, 
 • 1. 3. 2022 do 14. ure.

 

 

RAZPOLOŽLJIVOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNE INFORMACIJE 

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne pogodbe s prilogami. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada. 

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.